Muutused Maal ja inimeses. Teadlased on avastanud…

Tagasi
Posted by: Heatunde Category: Uncategorized @et Comments: 0

Akadeemik Valentina Mironova ametlik avaldus 27.06.18
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=wOKCZgag2lk&feature=share

V. Mironova on Oshepkovi nimelise Rahvusvahelise Energeetiliste inversioonide akadeemia tegevliige.
Täna teen ma ametliku avalduse inimestes globaalselt toimuvate positiivsete muutuste ning uue DNA tüübi avastamise kohta.

Валентина Юрьевна Миронова

Teadvuse füüsikaline alkeemia – ametlik avaldus 27.06.2018.

Tähelepanu!!

Kõik viited ja illustratsioonid videos esitatavate materjalide kohta on saadaval eraldi failina. Faili saamiseks on tarvis saata kiri aadressile: pulsarvela@yandex.ru .
Lehel www.proza.ru ei ole võimalik sellist linkide hulka (rohkem kui 140) avaldada.

Selles töös on läbi töötatud ja omavahel seostatud rohkem kui 120 uurimistööd ja avastust.
Kokku on kogutud ja redakteeritud informatsioon Jumalast ja füsioloogiast uues maailmas.
Milleks see kõik?

Nendest muutustest ei räägita avalikult. Teaduslik maailm on arvamusel, et see võib elanikkonda hirmutada.  Kuidas ja mis iganes, kuid INIMESED MUUTUVAD RAKU TASANDIL. Suur hulk inimesi on sellest teadlik ja tunnetab seda. Nendest muutustest on rääkinud paljud religioonid. Toimumas on positiivne planetaarne mutatsioon, kuigi füüsilisel-, emotsionaalsel- ja mõistuse tasandil võite te tunda hirmu ja segadust.

Mida teha? On tarvis olla teadlik! Inimene, keda on hoiatatud on teadmistega relavastatud inimene.

Kõik need avastused on tehtud teaduslike- ja metafüüsiliste teadmiste põkkumispunktides.

On sündinud uus teadusharu – neuroteoloogia, mis uurib vaimse tegevuse tihedat vastastikkust sidet sootsiumi ja Loojaga. Aju tunnetab mitemeid erinevaid reaalsusi – metafüüsiline kõrgem reaalsus on sama reaalne kui füüsiline.

Füüsika tunnistab üliteadvust – Jumal, Ühisteadvuse Väli, Teadvuslik Ühisjõud, kaugmõjutused ehk hetkeline informatsiooni ülekanne.

Albert Einstein nimetes informatsiooni momentaalset ülekandumist „kummaliseks kaugmõjutuseks“ – iga kvantosake on suuteline muutma momentaalselt teist kvantosakest väga mitmete valgusaastate kaugusel.
2015. aastal suutsid seda tõestada Hollandi teadlased ning see sundis väga paljsid teadlasi oma vaateid muutma.

Astronoom Nikolai Kozõrev tõestas oma katsetega kaugmõjutuse olemasolu. Ta avastas kaugmõjutuse, kus signaali kiirus ületab valguse kiirust miljardeid korda. Neid katseid korrati hiljem täiesti korrektselt ja edukalt.

Harkovi tehnoloogiaülikooli professor Nikolai Dmitrievitsh Kolpatshkov avastas 1996. aastal polarisatsioonilained ehk eetri.
Absoluutset tühjust ei ole mitte kusagil – kõik on täidetud peene polariseeritud eetermateeriaga.

Kõikide elektromagnetlainetega kaasneb alati polarisatsioonilainete kiirgus.
Muide, ka valguse kiirus on tinglik mõiste:
Aatomituumas on see umbes 12 m/s.
Peenmateriaalses maailmas aga  – 1020 m/s

Polarisatsioonilained annavad informatsiooni edasi momentaalselt. Läbi selle ilmutab end Ühisteadvuse Väli.

Peab täielikult paika see, et Tark suudab oma teadvusega emmata tervet Universumit. Polarisatsioonilained ei lähtu mitte ainult tähtedelt vaid ka inimesest endast – selle energia algallikas on üks ja seesama.

Just seetõttu, inimene, kes tahab astuda üle vaimse maailma lävepaku, peab end viima seesmisse tasakaalu ehk siis saavutatuda tuleb füüsiline-, emotsionaalne-, mentaalne- ja vaimne tasakaal. See on selle energia harmoonilise kulgemise möödapääsmatu tingimus.

Igaüks meist omab personaalset ja kordumatut lainespektrit – individuaalset polarisatsioonikanalit ja see on sama kordumatu nagu ka sõrmejälg. Meie aju töötab nendel lainetel.

1997. aastal ilmus professor Nažip Valipovi monograafia: “Вакуумные колебания при химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичность силовых линий электромагнитного и гравитационного поля” (Molekulide ja aatomite keemilisel mõjutamisel tekkivad vaakum-võnkumised ja elektromagnet- ning gravitatsioonivälja jõujoonte kaootilisus). Monograafia ilmus akadeemilises väljaandes ning tekitas teadusringkondades šoki.

Monograafias tõestati Jumala olemasolu valemite ranges keeles. Näidati, et mistahes Universumi objektide vastastikkune mõju on momentaalne ja see ei sõltu objektidevahelisest kaugusest.

Mõte on materiaalne.
Mõtlemisprotsessis vabanevad ja neelduvad elektromagnet- ja gravitatsiooniväljade kiirgused ning seal hulgas on ka polarisatsioonilained.  Seda protsessi on võimalik fikseerida mistahes Universumi punktist.

On olemas Jõud, millele on allutatud absoluutselt kõik. Me nimetame seda Issandaks, Allahiks, Loojaks, Jumalaks, Maailma Teadvuseks ja Looduseks.  Siin peetakse silmas seda jõudu mis on loonud kõik Universumid.

Higgsi Bosoni avastamine. Venemaa Teaduste akadeemia füüsikud viibisid Genfis toimunud esitluse juures ning veendusid, et šveitslased pole mitte midagi segamini ajanud. Higgsi Boson on Jumala Mateeria „esmane telliskivi“ ning ta on meie orgaanika osa. Siin on väga tähtis mõista mõistet „vaatleja“: vaatleja ja vaadeldav, kuigi pealtnäha erinevad, on üks ja seesama. Vaatlemine on aktiivprotsess. Tähelepanule järgneb alati energiavoog.
Läbi inimese teadvuse ilmutab end Vaimsus Füüsikas. Energeetilise Tarkusebarjäärini jõudmisel vanad teadvuse paradigmad purunevad. Ennast on hakanud ilmutama uus teadvus – Küpse Inimese intuitiivne mõtlemine.

Teadvuse füüsika – praegustele arusaamadele kättesaamatu fragment.

Teadvus nagu ka gravitatsioon ja magnetism on kvantenergia. See on elu eksisteerimist kooshoidev liim. Kui püüda mõistet „elu“ paigutada valemisse siis on see Teadvus.

Möödunud sajandi kaks juurtasandi avastust:

1. – Teadvus juhib mateeriat.

2.  – Kogu mateeria koosneb valgusest.

Teadvus ongi valgus.

Nüüd püüame vastata küsimusele: mis asi on füüsika?

Kreekakeelne sõna „Füüsika“ tähendab füüsist – asjade süvaolemust. Teadusmaailmas puudub osakond nimega „ vaimsus füüsikas“, sest esialgu veel teadlased seda ei näe, kuid just füüsika ühendab kõiki teadmisi. Kvantfüüsika (mitmemõõtmeline füüsika) nii imelik kui see teile ka ei tunduks on reaalsuse ja vaimsuse südamikuks.
Tavamõõtmetest väljumisel muutub kõik dünaamiliseks. Kvantstruktuuride tundmaõppimine toob endaga kaasa uute seaduste avastamise ja see on füüsikas oleva vaimsuse mõistmise algus ja mateerias oleva Jumalikkuse tunnistamise algus. Inimteadvus on kvantfüüsika, mis töödab omade seaduste alusel.

DNA mis siiani on olnud koherentne on samuti alustanud oma mitmemõõtmeliste atribuutide näitamist.
Praegusel ajal on hakanud ilmnema see, mida teadlased näevad nagu kõrgema järgu müstikat – meie DNA on käivitanud evolutsiooniprotsessi.

Uue DNA tüübi avastamine.

Läbimurde tegid Austraalia teadlased. Elavates rakkudes on avastatud uus DNA struktuur – i-Motif.
Tema fragment näeb välja nagu pööratud sõlm.
Autorid märgivad, et mitte keegi varem pole elava raku tuuma sees taolist makromolekuli näinud.
90-ndate alguses nähti taolist pilti laboratooriumites. Eksperimendid näitasid, et DNA on suuteline „sõlme minema“ ainult happelises keskkonnas. Elava raku sees sellise tasemega happelisust olla ei saa, seetõttu kutsus i-Motifite avastamine esile meedikute ja bioloogide veidi mõõdukamat sorti huvi. Avastus leiti olevat midagi huvitavate fenomenide valdkonnast ning unustati.
Viimased avastused on aga hakanud korrektuure tegema – i-Motifid moodustuvad ilma happeta siis kui DNA-l hakkab liiga „kitsas“.

„Sõlmes“ toimub tsütosiini ühinemine tsütosiiniga. See on kaksikheeliksiga võrreldes erinev, sest seal ühines tsütosiin guaniiniga. Absoluutselt teistsugune biokeemia ja raku reaktsioon. Topeltheeliksiga DNA sisaldab 64 kodonit (64 koodi geneetilise informatsiooni lahtikodeerimiseks) . Oletatakse, et „sõlmeline“ DNA sisaldab 81 kodonit. Kui see on nii siis muutub absoluutselt kõik. Kui kahespiraaliline DNA on inimeses avanud vaimse ja materjaalse osa siis võib vaid ette kujutada, milliseid vibratsioone võib avada DNA, millel on 17 koodi rohkem. See mis on salvestatud inimese Kõrgemasse Minasse on salvestatud sellesse sõlmeliisse DNAsse. On teada, et Hiina  Muutuste Raamat ehk “Yijing” – muutuste kaanon – baseerub 64. heksagrammil. Ka meie keha on organiseeritud 64 koodi baasil. Seda teadsid ka muistsed Maiad («Tsol’kin»). Seda teavad ka kaasaegsed teadlased-geneetikud (P. Gariaev «Lainegenoom» jt.).

Raku DNA formeerub 64 geneetilise koodi ühikust, mida nimetatakse ka kodoniteks, Seega tähendab kodon geneetilise informatsiooni ühikut.

Seni tuntud desoksüribonukleiinhape – DNA – elavate organismide rakkude tuumades leiduv kõrgpolümeerne looduslik ühend, mis koos histoonidega (valgud) moodustavad kromosoomi-aine.
DNA on geneetilise informatsiooni kandja. Tema eraldi osad vastavad teatud kindlatele geenidele. DNA molekul koosneb kahest polünukleotiidsest ahelast, mis on üks ümber teise  spiraaliks keerdunud. Ahelad on ehitatud suurest hulgast, lämmastikul baseeruvast spetsiifilisest monomeersest neljast nukleotiiditüübist (adniin, guaniin, tsütosiin, tümiin). Kolme DNA ahelas kõrvuti asetsevast nukleotiidist tekib geneetiline kood.
Kodon – geneetilise koodi ühik, koosneb kolmest DNA molekulis teineteise järel asetsevast nukleotiidist. Kodonite järgnevus geenis määrab aminohapete järgnevuse valgu, mida see geen kodeerib, polüpeptiidses ahelas.
“Yijing”  ei kujuta endast mitte midagi muud kui inimese geneetilise struktuuri salvestist, mis on väljendatud suhteliselt ebatavalisel, kuid seda enam, spetsialistile arusaadaval viisil.

Mis saab aga nüüd? Kui 64 kodonit olid organiseeritud triplettidena, milline saab olema 81 kodoni organiseerumus? Õigemini, see on juba olemas, sest muidu poleks elavas rakus sõlmelist DNA-d avastatud. Lihtsalt, süvamuutuste avaldumiseks ta on olnud nähtav liialt vähe aega.

Kui veidi fantaseerida siis siis ilmub midagi huvitavat. Kodon kujutab endast tripletti. Jagame nüüd arvud 64 ja 81 3-ga. Selgub, et 64:3 annab meile ülejäägiga arvu (21,333…), 81:3ga jagades saame tervikarvu (27). Kas hiinlased varjavad meie eest midagi?  Indias on tuntud suured ja väikesed Vastu-Purusha mandalad, milledest suured baseeruvad samuti arvul 81 (9×9 ruut, «Парамашайика»). On mille üle mõtiskleda.

Veel on olemas rämps-DNA, mida praegusel ajal on asutud hoolega uurima. Juhtus see, millesarnast eriti kellelegi ei meenugi – kuus artiklit ajakirjas Nature, kaks ajakirjas Science ja veel umbes kolmkümmend artiklit sama tasemega teadusväljaannetes. Nad kõik avaldati samaaegselt ja nad kõik olid pühendatud ühele ja samale – inimgenoomi „rämps-osale“. Täpsemalt veel sellele, et tegelikult ei olegi tegemist rämpsuga ja bioloogidel tuleb hakata kooliõpikuid ringi kirjutama.

Vaimsel tasandil teoimuvaid protsesse võib võrrelda tsunamiga. Käib ettevalmistus inimeste üleminekuks uuele energiatasandile – kvantenergia tasandile. Ilmuma hakkab Kuuendale Rassile mõeldud Ruum ja füsioloogia. Sellisel ajajärgul on meil au elada.

Meie „harjumuspärases“ DNA-s on molekulaarmootor – topoisomeraas II – milline on programmeeritud topoloogiat lihtsustama ainult siis kui tekivad mingisugused sõlmed või haagid. Sellel on väga selge bioloogiline tagamõte – sel viisil lahendab rakk kõik oma topoloogilised probleemid. Üleülse oleme me kõiksuguseid molekulaarmootoreid täis topitud ja mitte sugugi fermente. Milleks me muidu suutelised oleks? Me isuudaks nendeta isegi sõrme liigutada. See tähendab seda, et meie füsioloogia on sõlmedega juba tuttav, tõsi küll, mitte veel sellisel tasemel.

Samuti on teada, et harjumuspärase DNA standardse sõlme konfiguratsiooni muudab magnetism – raku jaoks on tegemist juhtiva faktoriga. Raku või DNA välja vormi topoloogia on muutuses. Me oleme kõik magnetismist küllastatud. On võimalik, et tavapärasest magnetismist ei piisanud aktiivseks ja loominguliseks eluks Uues Ruumis ja nii ilmus midagi sootuks uut.

Mis siis ikkagi toimus uue DNA-tüübi ilmumisega seoses? Toimus Jumala Koodi Muutus.

On väga põnev. Endises DNA-s olid ja endiselt on kõik liikumised molekulaarmootorite toimetada.  Mida hakkab ilmutama avastatud sõlmeline DNA? Millised võimed hakkavad inimestel ilmnema?

Täpselt on teada, et positiivsed mutatsioonid on juba meie kehasid muutmas millekski täiesti uueks. See ei toimu ühe päevaga, kuid mõned muutused võivad ilmneda juba varsti. Tarvis on olla enda suhtes tähelepanelik (käitumine, mõtlemine). Tarvis on olla vaatleja. Kui tunned vajadust siis hakka päevikut pidama – see annab võimaluse muutuste tendentside jälgimiseks.

«Sõlmed» formeeruvad, lahustuvad ja formeeruvad uuesti. Nende sidumiseks on tarvis erilist nukleotiidide järjestust.

«Sõlm» formeerub raku elutsükli hilises faasis (G1, eukariootiliste rakkude rakutsükli neljast faasist esimene) kui toimub aktiivne geneetilise informatsiooni lugemine.
“Sõlmeline DNA“ lülitab geene iseseisvalt sisse ja välja , mõjutab geneetilise informatsiooni lugemist tervikuna vananemisega seotud telomeerides ja geneetilistes markerites. Muide, telomeraas toetas kantserogeneesi – onkoloogiat.

«Sõlm» lülitab välja erinevate haiguste ja onkoloogia geneetilisi programme (geenid C-Myc, SOX jt.). Eriti aga kui on tegemist onkoloogiliste tüvirakkudega.

Nüüd hakkame teadust metafüüsikaga ühendama.

On üks asi reklaamida informatsiooni selle kohta, kuidas inimese ja planeedi peentasanditelt karmat eemaldatakse ja on hoopis teine asi näha, kuidas see kõik toimub, kuidas toimub uue evolutsioonitsükli avastamine. Tahate või mitte, meeldib teile see võib mitte aga DNA teeb oma tööd ilma teie käest nõusolekut küsimata.

Makromolekul 1-Motif on omane elavatele rakkudele. Ta on saanud kaasagse rakubioloogia jaoks oluliseks.

Makromolekuli aktiivsus ei ole lokaliseeritud ühte kohta vaid on jaotatud, nagu ajus. Inimkehas asuvad makromolekulid kõikjal ja see on normaalne. See ongi positiivse mutatsiooni ilmnemine.

Uue DNA tüübi ilmumisega muutus magnetprogramm „kronoloogiline kell“. Senine DNA ei tooda enam „surmahormooni“. On alanud kudede regeneratsioon. Abi tüümuse avatud tsentrile. Rakud ei pea enam haigestuma  surema. Olemasoleva reaalsuse jooksev loomine. Rõõmu biokeemia. Kõik see aga siis kui seda võimaldab teie teadvus.

Positiivse mutatsiooni eesmärk:

Uus vesinik (prootoni läbimõõt vähenes 4% võrra) alustas DNA evolutsiooni ja see ilmutab end läbi uue geneetilise koodi. See toimub kõikjal  ja nii sünnib uus geneetiline kood – uus energeetiline karkass, uus etnos.  Kes on internetist asju uurinud – meie rakkudes, nüüd siin ja praegu, toimub uue, Kuuenda Rassi sünd.

Uut tüüpi makromolekulid – omalaadsed aatomreleed-ümberlülitid, mis annavad edasi energiat. See on üks Teadvuse Füüsika sõlmedest. On suudetud pildistada aatomi varju. Atomaarsel tasandil on nähtud, kuidas toimib uue DNA keemia.

Keemiline surve muudab molekulide geomeetriat, neil tekivad uued elektronide konfiguratsioonid.  Aine omadused muutuvad sõltuvalt sellest kui suur on aatomite vahekaugus. Seda pole varem olnud. Aatomite vahekaugus on alati olnud fikseeritud suurus.

Sõlm-DNA konfiguratsioon meenutab nii naise emakat koos munasarjadega kui ka suundantenni – Uue tüübi inimese sünniks läheb tarvis uute ja puhaste ja laiadiapasooniliste siganaalide vastuvõtmist ja saatmist.  Nii rikastub keha talle vajalike uute substantsidega. Sünnib uus orgaanika.
Meie kehadesse tekivad Jumalikud Instrumendid, mille abil on kvantüleminekut kergem sooritada (algus 1950 ja lõpp 2150).
Me vaatleme reaalselt Jumala Mõtet – inimkonna üleminek uuele energeetilisele tasandile ja seda koos füüsiliste kehadega, mis märkamatult muutuvad.

Muide, Shumani resonants, mida on kogu aeg peetud konstantseks (7,8 Hz), kindlustas meile haiguste spektri – infraheli sagedusega 7 Hz on inimesele surmav.

Inimteadvuses hakkab tõusma teadlikkus oma jumalikkusest. Teisiti pole võimalik – elades ühtses Jumala Väljas pole võimalik Jumalast eristuda.

Meil on ühtne tule-päritolu ja seda igas mõttes.

Embrüonaalsed geenid

Tasakaalustatud ja pööratud protsessides muutub aeg massiks ja energiaks ning seejärel käivitub vastupidine protsess. See tähendab, et surnute ülestõusmine, millele kõik pühad raamatud viitavad on võimalik.
On tõestatud, et surm aktiveerib geenid, mis tavaliselt töötavad embrüonaalsel perioodil ja ainult embrüo formeerimiseks seejärel nad kaovad inimese füüsilisest plaanist. Veelkord tekivad ja käivituvad nad peale inimese surma.

Inimesel, kes evolutsioonilisest vaatepunktist lähtuvalt on tunduvalt arenenum ja tal on  olemas sellised rakud – see tähendab, et meie keha on vaid anum, meie teadvus on aga surematu.

Ühel heal päeval hakkab inimene tundma Jumalikku Teadvust ja Jumalikkus muudab kõiki kehasid – saabub füüsiline surematus ehk kõrgeim täiuslikkus.

Pole midagi imestada, et meil on geenid selleks, et meie füüsiline keha kasvaks surmast üle.

Positiivse mutatsiooni võnked ehk ühtse Jumaliku Ruumi aspektid.

1. Uus energia jäävuse seadus – see seadus on hakanud ennast parandama. Seda VÕIB rikkuda suurusjärgus tagasi – osakese vabajooksu proportsionaalse ajaühiku võrra. Kvantfüüsikas puudub osakesel rangelt kindlaksmääratud energia.

2. On tõestatud osakese olemasolu, mis on tema enda anti-osake. Ingli-osake, mis on tulnud Jumala-osakese (Higgsi bosoni) asemele. 80 aastat pärast selle osakese ette enneustamist, tõestasid füüsikud majorana fermioni (Ettore Majorana, itaalia füüsik) olemasolu.

3. Kvantsegaduse (kvantseotuse) efekti saab näha palja silmaga. Belli testile enam toetuda ei saa.

4. Prootoni struktuuri tundmaõppimine – praegu on elementaarosakeste füüsika üks aktiivsemaid teadusmaailma osasid. Teada on prootoni ehitus siis kui ta on rahu seisundis. Uues katses avastati struktuur lendava prootoni sees. Selle koostis on suhteline – kõik sõltub vaatleja teadvusest.

5. Mõõdetud on ekstremaalne rõhk prootoni sees, mis ei lase tekkida kollapsit – 100 detsillionit Paskalit – 1035 Pa. Selline rõhk valitseb neutrontähe keskmes.

6. Inimese organismis on avastatud uus organ – mesenterium (soolekinnisti) – ühtne ja suur organ. Tema anatoomiline kirjeldus osutus ebaõigeks lausa juurtasandil. Selle organi kirjeldust ei esine ka akupunktuuris – järeldused tehke juba ise.  Muutused on juba sisse viidud klassikalisse briti õpikusse  (Grays Anatomy), 2018.

7. 2004. aasta tsunami oli põhjustatud  Amburi tähtkujus asuvalt magnetarilt lähtunud ülivalguse laine poolt. See oli planetaarsete mutatsioonide satardipauk.

27. detsembril 2004 murdus India ookeani põhjas suure pinge all asunud laam. See põhjustas Maa pöörlemisteleje nihkumise.

Suurele Sumatra maavärinale ei eelnenud Maa süva-aine liikumist. Löök tuli ülalt alla.

Selleks, et Sumatral tekkinud seismilised lained  jõuaksid Apenniini poolsaareni kulub vähemalt 20 minutit, kuid raskusjõu muutuste kõikumine tekkis kohe esimesel minutil peale sündmust – Maakoore mõjutus tuli teda ümbritsevast ruumist.

Algas uus geodünaamiline ajastu – maavärinate summaarne energia alates 26.12.04 – 31.12.17 on ületanud seismilise energia hulga, mis on vabanenud viimase 3000 aasta jooksul. Maa on mähitud maksimaalsesse kiirgushulka. 50 000 valgusaasta kaugusel asuva neutontähe mõjutus – jah, see täht asub meist väga kaugel, kuid meenutage torsioonvälju ja neis toimuvaid hetkega ülekantavaid kaugmõjutusi! Signaali liikumise kiirus torsioonväljades ületab valguse kiirust miljardeid-miljardeid kordi. Seal käis pauk – siin nihkus Maa telg paigast. Kas suudate ette kujutada, millises ajajärgus me teiega elame?

8. Avastati mateeria uus eksisteerimisvorm –  eksiton (1951). Avaldati see info aga alles praegu. See on seesmise fotoefekti eriliik, kus osake neelab valgust ja jääb sealjuures ise elektriliselt neutraalseks. See avastus puudutab bioloogilisi kudesid. (meenutame: teadvus = valgus).

9. Kvant-hüdrodünaamika. Esmakordselt on toatemperatuuril õnnestunud saada vedelat valgust. Tavaline valgus liigub ainult sirgjooneliselt ja seetõttu ei näe meie silmad nurga taga asuvaid objekte. Valgus võib aga käituda nagu vedelik, voolates objektide ümber. Seda seisundit kutsutakse toatemperatuuril Boze-Einsteini kondensaadiks. Seda on fotografeeritud ja pildi saab kui tellida fail. Foto on tõestus, et seda on võimalik ilma abivahenditeta vaadelda.

10. Boze-Einsteini kondensaat on Jumalik ühinemine. Kui me oleme omas kodus, elame me eraldi. Kui me  kaasame endid millessegi globaalsesse ja üleüldisse väljendame me  ühtsust või kvant-seostatust. Sellises seisundis avalduvad meis uued omadused ehk rahvakeeli: Jumala kingitused.

Aatomid on samuti teineteisest eristamatud kuni hetkeni kus nad hakkavad koos tööle – nüüd on nad seostatud. See nähtus avastati 1995. aastal ja 2001. aastal anti selle eest Nobeli füüsikapreemia. Selleks ajaks oli juba teada tuhandeid üheaegselt seostatud aatomeid, kuid meetodit veel ei olnud.
Kui kahe osakese või süsteemi vahel moodustub kvantseostatus siis muutmised, mis on tehtud ühes pooles avavad teises pooles peituva informatsiooni.

11. Trivesiniku katioon. See on sõna otseses tähenduses „Universumi loonud molekul“. Trivesiniku katioon jahutab teda ümbritsevat ruumi. Tema osalusel toimub uue mateeria sünd. Käivituvad elu alusblokke moodustavad keemilised reaktsioonid.

Trivesiniku katiooni teke orgaanilises aines toimub uutmoodi  – 2011. aastal avastatud uitreaktsioonide läbi.  Molekuli lõhustamisel tekivad aatomitevahelised uued sidemed siis kui nad on teineteisest piisaval kaugusel. Pole vahet kus kaks aatomit asuvad – üks paremas kannas, teine vasakus kõrvas – koos moodustavad nad uue molekuli. Nii tekibki molekulaarne uitvesinik, mis meie orgaanikat toetab. Trivesiniku katiooni moodustumine toimub 100 – 240 femtosekundi jooksul. Selle aja jooksul ei jõua püssikuul läbida aatomi diameetri suurust vahemaad, molekul osaleb aga mitmes kaskaad-muutuses.

12. Harknääre – inimkeha õnnepunkt . Terve harknääre on Neptuni käes hoitava kolmhargi kujuline. Kahjustatud harknäärmel on liblika või purje kuju. Kreeka keelest tuleb harknäärme teine nimetus – tüümus (elujõud) või hinge asupaik või hinge kodu. Tüümus on immuunsüsteemi keskne organ. Ta juhib immuniteeti – immuniteet ja teadvus on üks ja seesama.

Tüümus on immuunsüsteemi rakkude, millised formeeritakse luuüdist, intensiiv- väljaõppega „kool“. Harknääre aeglustab organismi bioloogilise kella käiku ja lülitab välja vananemise.
Tal on oma arengutsükkel. Ta on kõrgema loomingulisuse keskus.  Ta ei talu stressi. Ta lahustub ja sureb stressi toimel. See on see, miks lapsel hakkab harknääre arenema ning teatud aja möödudes see peatub ning hakkab taandarenema – Shumani resonants, stress, terve bukett haiguseid ja ongi varajane surm garanteeritud.

Miks see nääre enamikel inimestel on praktiliselt olematu?

Praegu on saabumas planetaarne 4. tsakra – armastuse ja kaastundetšakra – avanemine. Avanemisega võivad kaasneda hirmu- ja ahastuse sööstud. Kui 4. tšakra hakkab avanema, hakkab kasvama ka tüümus.  Seda on ka tomograafis näha. Selle näärme kasvuga võivad olla seotud valud rinnas, õhupuudus, bronhiidile sarnanev sümptomaatika ja arstid panevad eksliku diagnoosi gripp või pneumoonia. Seda muidugi juhul kui te päriselt grippi või pneumooniat ei põe.

13. Pärast 4. keskuse avanemist koonduvad kõik tšakrad südametšakrasse. Seda kinnitab Südame Matemaatika Instituut.

Inimene, kes oma mõtetega elab vanas maailmas, säilitab lineaarse tšakrasüsteemi. Siin tuleb aga meeles pidada seda, et selline energiakeskuste paiknemine võimaldab vastu võtta vaid piiratud energiakogust. Kuidas iganes, valik on inimese enda teha.

14. Südame teadvuse olemasolu. Paradoks – pärast viljastumist formeerub lootel ja hakkab tööle kõigepealt süda ja seejärel alles aju. Südamel on oma, 40 000 rakust koosnev aju. Kardioloogid teavad seda.
Süda genereerib kõige võimsamat inimese ümber paiknevat kahest toroidist koosnevat  välja  – väiksem torid on suurema sees ning nende pöörlemisteljed langevad kokku ning läbivad südame keskpunkti.

Südames on koht, mida ei tohi puudutada – inimene sureb ja teda pole võimalik elustada.  Selle kohta on olemas iidsed teadmised – tibatilluke pühapaik südames – kosmiline resonaator, mis loob sideme oma Kõrgeima Jumaliku Minaga.

15. Südame toroidväljade keskmes on avastatud merkaba-ruum – DNA „vankrit“ vedav kvantmootor (Merkaba tähendus heebrea keeles – vanker). Ta „veab“ sedasama uut DNA-d.

16. Füüsikud ehitavad valgusest molekule: kaks footonit liiguvad ühes suunas, „hoides teineteisel käest“. Nii hakkab tekkima uus mateeria.  Footonitel seini ei olnud massi, nüüd aga on. See on osake/elektronist massi ning on suutelised umbes 100 000 korda aeglustuma.

17. On avastatud valguse ebatavaline vorm, mille nurkkiirus muutub ja on sammu võrra võiksem sellest minimaalsest tähendustest mida ütleb Plancki konstant. Uue valgusmateeria avastamine raputas füüsikute ettekujutust valgusest kui sellisest totaalselt. Plancki konstant, mis oli meie Universumi üks aluskonstante, pole enam konstantne.

18. On avastatud uus elektrilaengu ülekandeviis orgaanilistes kudedes ja pooljuhtides.
kvasiosake kaob barjääri ühelt poolelt ja tekib barjääri teisele poolele ilma, et tekiks tunneli-efekt.

Kordan veelkord üle: need protsessid toimuvad kõik meie füüsilistes kehades!

19. Liitium – „fööniks“, „päikese poeg“. Pikendab eluiga ja on tuntud juba iidsetel aegadel.
On meeleolu stabiliseerija, pehmendab ärrituvust, pehmendab inimese plahvatuslikkust ja aitab vältida endasse tõmbumist. Pidurdab vananemist ja blokeerib kantserogeene GSK-3 ja и -3; (Glycogen synthase kinase 3 Гликоген Синтаза Киназа – 3; и -3;).

Liitiumil on raviomadused homöopaatilistes doosides (umbes 10mg). Kõrgemad doosid on mürk.

Liitiumit leidub tomatites, baklažaanides, paprikas, tšillipipras, peedis, petersellis, selleris, redises, merikapsas, arahhises ja mandlites.

Praegu tekib kosmoses palju supernoovasid, mille spekter mõjutab kogu planeeti. Need on sellised kavalad, meie eluruumi liitiumiga rikastavad vabrikud.

See on kõrgema teadvuse – Jumala –  täiesti teadlvustatud tegevus.Füüsilises plaanis,  inimkonna üleviimine kõrgemasse vibratsioonispektrisse ja seda koos füüsiliste kehade säilitamisega.

Jumal tahab, et me teaksime, kuidas see kõik toimub.

20. Aatomituumade prootonpüsivuse piir on hägune. Püsiv ja ebapüsiv seisund on vahetanud kohad.

Näiteks isotoop, millel on liiga palju prootoneid on oma üldseisundilt ebastabiilne. Kui ta viia üle ebastabiilsesse seisundisse, muutub ta aga stabiilseks – uus orgaaniline mateeria ilmutab uusi seaduseid.

21. Inimene mõjutab oma teadvusega noorenemis- ja tervendusprotsesse. Ühisteadvuse Väli on pidevas muutuses. See millele me tähelepanu pöörame, hakkab meie tähelepanule reageerima.

Tõestuseks sellele on klassikaline eksperiment, mille tulemusena ilmub alati üks ja seesama efekt.

Lihtsa vaatluse mõjutusel valguslaine kaob ning muutub osakesteks. Kui vaatlemine lõpetada, siis ilmub fotopaberile valguslaine jälg. See fenomen on saanud nimetuse „vaatleja efekt“.

Kvanttasandil mateeria reageerib inimese tähelepanule – füüsikas on tegemist väga uue mõistega. Tulemus ei sõltu sellest, kas vaatleja on optimist, pessimist või skeptik. Meie ajust lähtuv kiirgus fokusseerub sinna kuhu on pööratud tähelepanu fookus. Seda on füüsika hakanud tunnistama ja praegu viiakse läbi täiesti unikaalseid uuringuid.

22. Tuletan meelde telepaatia avastamise – numbri №122 all riiklike avastuse registris on artikkel 15. veebruarist 1966 «ЭФФЕКТ КАЗНАЧЕЕВА» (Kaznatsheevi efekt). Tehtud on see avastus rakkude baasil, kuid puudutab ka inimest.

23. On loodud mikroskoop, mille abil saab näha rakkude liikumine organismi sees ja ka seda, mis toimub raku enda sees. Nobeli keemiapreemia 2014. See sede seisab väga paljude uute avastuste taga.

24. Vundamentaalne avastus:  gravitatsioon on vastastikkune kvantmõjutus, mis kutsub esile kvantseostatuse. See on klassikalise kirjelduse täielik kokkuvarisemine. Suhtelisuse teooria on kaotanud oma positsiooni.  Paika peab vaid see, et maailmas ongi tegelikult kõik suhteline.  Avastatud on kosmiline gravitatsioonilabor – kolmest pulsarist koosnev süsteem, mis pöörleb oma telje ümber 366 korda sekundis.

Viibake vaid üks kord käega ning üle kogu universumi levivad teie tekitatud gravitatsioonilained – iga femtosekundi ajal toimub terve hulk füüsikalisi reaktsioone. Veel üks tõestus kaugmõjutustest ehk ühtsest jumalikust teadvusväljast.

25. Päikeselt lähtuvad rasked prootonid on valgusest kiiremad ning võimendavad energiat kümneid tuhandeid kordi sekundist väiksema ajaühiku jooksul. On suur tõenäosus, et rasked prootonid osalevad hetkeliste orgaaniliste kaskaadreaktsioonide – uitreaktsioonide – tekkes.

26. Vere plasmas tekivad ja kaovad hetkelised foononkristallid – toimub kõrgsageduslik heliline mõjutamine.

27. Kosmosesündmused – positiivsetes mutatsioonides osalemine. 2012. aastast  alates, igal aastal, tekib kosmoses üks supernoova plahvatus. Igal supernooval on inimkonna planetaarseks mutatsiooniks vajalikud omad sageduskarakteristikud. Teemat puudutavad publikatsioonid hetkel puuduvad, kuid vihjeid juba tuleb. 2017. aastal vaadeldi esmakordselt samaaegselt gravitatsioonilaineid ja sellest sündmusest tekkinud valgust.

7 aastat – 7 supernoovaplahvatust – 7 erinevat sgedusspektrit – iga spekter on vajalik inimesel mõngi energiakeskuse avamiseks. See teema on aga veel eraldi loengu teema. Võtke seda hetkel kui informatsiooni, et igal supernooval on omd karakteristikud ja igal aastal kaetakse terve planeet nende ssagedusspektritega. Kust tuleb positiivne mutatsioon? See pole tahan-ei taha teema – see on täiesti reaalne kosmiline mõjutus. Tahad või ei, sellega lähevad kaasa kõik.

Kosmosesondi Voyager tehtud uuringud näitavad, et kosmos on vaikusest väga kaugel. Kosmosesond avastatud grandioossed tsunamilained, mitte mingit musta kosmilist vaikust ei eksisteeri. See on mässav meri. Nende tsunamide mõjul vibreerib tähtedevaheline plasma nagu kirikukell. Verel ja DNA-l on aga seesama resonants.  Näete nüüd kui põimunud me selle reaalsusega tegelikult oleme!
Esimene lööklaine saabus Päikesesüsteemi oktoobris-novembris 2012. Teine aprillis mais 2013 ja kolmas 2014. aastal. Rohkem tsunamisid pole täheldatud, kuid alati peale neid käivitusid supernoovad.

Supernoovad tsunamide alla ei lähe, need on nagu laserid, millest lähtub kiirtekimp. Tsunami tuleb kaugkosmosest.

28. Mida supernoovad kiirgavad? See on väga väike osa kõigest: Vesiniku spektrit (vesinik kuulub kogu orgaanika koosseisu), ioniseeritud kaltsium ja naatrium (osalevad raku töös), neutraalne hapnik, laia spektiga ultrakõrgsagedusega gamma-kiired (gamma kiired kiirguvad ajust kui inimene teeb loomingulist tööd ja -kirgastumise korral), ultraviolett jne. Kui inimene teeb tööd, märkamata midagi enda ümber, siis töötab tema aju gamma-lainetel.

29.DNA kvantkoherentsus – kõik molekulid meie kehas toimivad alati sünkroonselt.  Dna kvantkoherentsus on üheaegne elektronide tekitatav ergastus ja atomaarsed võnkumised (energeetiline ja mehhaaniline mõjutus). See on DNA rakkude telepaatiline keel. Sealjuures on kõige huvitavam see, et lained leiavad ise efektiivseima tee vajalikku kohta.

30. Laengute ülekanne DNA-s toimub täpselt samamoodi kahel viisil. Kui elektron läheb kaduma, jääb alles miski, millel on positiivne laeng. See on tühjus – kõrgete vibratsioonide peentasandid ehk eeter.

31. „Rämps“DNA uurimine. Soolised kromosoomid on teisesed.

32. On loodud entsefalofon – muusikainstrument, mis vajab mängimiseks vaid mõttejõudu. Kui mõte on puhas siis kostub ilus meloodia. Kui mõtted on sassis kostub kakofoonia.

Kõik see toimub meie kehades. Pidage meeles, et teadvus loob maailma!

Vana teadvus elab vanas maailmas. Läbi uue teadvuse ilmub uus maailm.  See on aksioom.

On kinnitust leidnud akadeemik Vernadski õpetus noosfäärist, kus biosfäär läheb uude seisundisse läbi inimkonna evolutsioneerumise. Käimas on uue etnose sünd.

Uue DNA tundmaõppimine muutub Jumala tundmaõppimiseks meis endis. Me õpime tundma Meistrit meis endis.

Teie jõud on mõtetes ja tunnetes – nemad loovad sündmuse. Hoidke nad alati puhtana!

Tänan tähelepanu eest.
Tarkust teile kõigile!

Jaga sotsiaalmeedias

Tagasi