PowerMatrix kataloogi tõlge

Tagasi
Posted by: Heatunde Category: Uncategorized @et Comments: 0

„Vesi… Sa annad tagasi mu jõu, millega juba hüvasti jätnud olen. Sinu armust hakkas taas pulbitsema ammukuivanud allikas mu südames. Sa oled kõige suurem rikkus maailmas…“
Antoine de Saint-Exupéry

Meie ajastu kõige grandioossemad avastused tehakse teaduste ääremail, kui on kõrvale heidetud kõik kahtlused ja piirangud. Ainult harjumuslikest piiridest väljudes on võimalik luua midagi uuenduslikku ja innovaatilist.
Kord küsiti Einsteinilt: kuidas tehakse suuri avastusi? Too mõtles veidi ja vastas: oletame, et kõik teavad, et üht või teist asja on võimatu teha. Äkki ilmub aga kusagilt tegelane, kes seda ei tea – tema ongi see, kes avastuse teeb.

Vesi, kui elu allikas on iidsetest aegadest alates inimteadvuse tähelepanu enda poole tõmmanud, sest elu on ainus, mis suudab inimest tõeliselt puudutada.
Planeedil maa on kõik, kas otseselt või kaudselt seotud veega. Vene õpetlane V.I. Vernadski oli arvamusel, et kogu Maa biosfääris olev vesi on terviklik, Elu püsivalt toetav, iseorganiseeruv avatud süsteem. Kõik elusorganismid sisaldavad vett 75 – 98% ja ka inimesest moodustab rohkem kui pool vesi. Kõige rohkem vett sisaldavad peaaju (90%), veri (81%) ja lihased (75%). Maksas ja nahas leidub vett 70% ja kõige vähema veesisaldusega on luukude (20%). Vee kontsentratsioon organismis, võrrelduna mistahes teise ainega on miljon korda kõrgem. Tegemist on looduses kõige tavalisema ja enamlevinuma ainega, millega inimene kogu oma elu jooksul igapäevaselt kokku puutub. Samas on tegemist teadusmaailmale teadaolevalt ühe kõige tähtsama ja ebatavalisema ainega üleüldse.
Oma füüsikalis-keemiliste omaduste poolest on vesi kõige anomaalsem looduses olev aine. Tema üks kõige hämmastavamaid omadusi on see, et ainsa ainena planeedil on ta kõige tavalisematel rõhu- ja temperatuuritingimustel võimeline eksisteerima vedelas-, tahkes- ja gaasilises olekus.
Võrreldes teiste tahkete ja vedelate ainetega on veel kõige suurem soojusmahutavus – 4,18  J·K−1. Seetõttu öisel ajal ja üleminekutel suvelt talvele jahtub vesi aeglaselt ja üleminekul talvelt suvele soojeneb väga aeglaselt ja on seetõttu kogu Maa termoregulaatoriks.
Teiseks vee anomaalseks omaduseks on ebatavaliselt suur varjatud aurumis- ja sulamissoojus ehk siis soojushulk, mida läheb tarvis vedeliku muutmiseks auruks ja jää muutmiseks veeks. Varjatud aurustumissoojus on veel 8 korda kõrgem kui piiritusel, varjatud sulamissoojus aga on juba 27 korda kõrgem.
Üllatavaks ja ootamatuks anomaalseks eripäraks on vee tema külmumis- ja keemistemperatuur. Kui vaadelda tervet rida vesiniku ühendeid teiste elementidega: väävliga, seleeniga ja telluuriga, siis on näha selge seaduspära – mida kõrgem on ühendite molekulaarmass, seda kõrgemad on ka nende keemis- ja külmumistemperatuurid.
Veel hämmastavam ja üllatavam vee omadus on tema tiheduse sõltuvus temperatuuri muutustest. Vee üleminekul tahkest olekust vedelasse olekusse ei vähene see nagu see on teistel ainetel, vaid vastupidiselt ta hoopis kasvab ning see omadus ei lase veekogusid talvel põhjani kinni külmuda.
Vesi on väga reaktiivne aine. Ta lahustab tunduvalt suuremat hulka soolasid ja teisi aineid, kui mistahes teine vedelik. Ta oksüdeerib praktiliselt kõiki metalle ning lõhub kõige kõvemaid kivimeid.
Veel on ka katalüütiline võimekus. Kui puudub niiskus, lakkab praktiliselt ka paljude reaktsioonide toimumine. On veel palju teisi vee anomaaliaid: soojusjuhtivus, elektrijuhtivuse sõltuvus survest ja enesediffusiooni koefitsient.
Mille abil neid anomaaliaid selgitada? Kaasaegsete teadmiste kohaselt peitub tee selgitusteni tema omaduses moodustada erilisi, korrapäraseid struktuure. Vesi pole lihtsalt molekul, mis koosneb kahest vesiniku- ja ühest hapniku aatomist. Hapniku aatomi suunas nihkes olevad vesinikuaatomite elektronid kujutavad endast kahe poolusega dipooli (+ ja -). Tänu sellisele dipoolsele struktuurile (+ ja – poolused tõmbuvad omavahel), moodustavad vee molekulid erinevaid geomeetrilisi struktuure – assotsiaate, mis koosnevad 2-6 vee molekulist ja mis enamikel juhtudel sekundi murdosa jooksul uuesti koost lagunevad ja uusi struktuure moodustavad. See veemolekulide omavaheline ühendumine määratlebki enamuse tema anomaalsetest omadustest.
Kuidas aga selgitada vee „mälu“, energiakontsentratsiooni võimekust ja muundumist neutraalseks, „surnud“ ja „elavaks“ veeks, kui oleme teadlikud, et kõik need vee struktuurid püsivad vaid murdosa sekundist?
Vastuseid neile küsimusele oskavad anda vene teadlased, kes XX sajandi lõpuaastatel lõpetasid paljud pikaajalised teadusuuringud ning registreerisid terve rea avastusi, millega kaasnesid eksperimentaalsed tõestused vee füüsikalise koostise mittehomogeensuse kohta.
Avastus № 74, 1998. – Väliste faktorite mõjutuste muutmisel tekkivad mahulised heksagonaalsed klasterstruktuurid.
Avastus № 125, 1999. –  Elektromagnetvälja toimel mahulise heterogeense ahelalise struktuuriga ioon-kristallilise vee assotsiaadi tekkimine.
Avastus № 154, 2000. – Nõrga elektromagnetenergia resoneeriv summutusilming kolmemõõtmelises korrastatuses olevatele tasapinnalistele doonoraktseptoorsetele PP-kompleksidele
Avastus № 145, 2000. – Vee assotsiaatide ja ümbritseva keskkonna omavahelise energoinformatsioonilise mõjutuse ilmingud.
Tõestati vee molekulides leiduvate nanotühikute ja mahuliste, stabiilsete ning pikaealiste assotsiaatide olemasolu, mis on võimelised energeetiliselt ja informatsiooniliselt neid ümbritseva keskkonnaga vastastikkuselt koos toimima ja kvantfüüsika reeglitele vastavalt säilitama- ja edasi andma salvestatud energiat ning informatsiooni. Vesi on dünaamiliselt fraktaalne (struktuuriliselt korrapärane) ebaühtlane süsteem, milles toimub pidev vee molekulide üleminek vaba seisundi ja tema assotsieerunud faasi vahel. Kõik vee keemilised ja füüsikalised omadused on seotud ja määratletud tema assotsieerunud seisundis oleva struktuurse organiseeritusega. Just see on vee kui tervikaine formeerivaks tuumaks – see on tema visiitkaardiks.
Vaba vesi sisaldab üksikuid, madala tihedusega ja nõrgalt seotud korrapäraseid, 2-6 molekulist koosnevaid gruppe. Elektrostaatilise vastasmõju toimel võivad need grupid ühineda ja moodustada kõrgtihedusega vee assotsiaate. Röntgen-struktuuriline analüüs näitas, et selle struktuuri baasühikuks on vee molekulidest moodustunud pentameerid (NSVL-aegne kvaliteedi märk), mis on omakorda ühinenud sfääriks. Sfääri siseselt tekib ühiste elektronide tõttu ülitugev vesinikuside. Sfääri pinnal on molekulaarne side nõrgem.
Sfääri seesmise ja välimise laengute suuruste erinevuse tõttu tekib lokaalne väljapinge gradient kuni 108 V/cm, mis tõmbab endasse atmosfääris leiduvaid vabu elektrone ning akumuleerib need assotsiaadi välisele piirile ja lähimatesse nanotühikutesse.
Sel viisil kogub vesi endasse energiat, mille ta organismi sattudes on võimeline ära andama. Mida rohkem assotsiaate, seda rohkem energiat vesi salvestab. Looduslikus vees leidub 0,04% assotsiaate. Erinevaid meetodeid kasutades saab selle hulka suurendada 1-2%ni. Inimese organismis aga moodustavad assotsiaadid 10-20% kogu vee hulgast. Assotsiaatide ahelad paiknevad piki kõiki inimkeha energeetilisi meridiaane ning kontsentreeruvad kõikides akupunktuuripunktides. Nad katavad võrguna kõiki rakumembraane ja -rakkude energiajaamu – mitokondreid. Kõik organismi komponendid, rakust alates ja organsüsteemidega lõpetades, sisaldavad oma koosseisus assotsieeritud vee faasi, mis kujutab endast vahendajat organismi ja teda ümbritseva keskkonna vahel ja mis kindlustab energiaülekande ümbritsevast keskkonnast biokeemilistesse süsteemidesse ja nende süsteemide juhtimise. Lisaks energiaülekandele on see vesi peamine organismi sisenevate ja organismi siseste informatsiooniliste signaalide edasikandja.
Mistahes väline või sisemine keskkonna muutus fikseerub pentameeri struktuuris ja vastavalt kvantfüüsika seadustele kodeerib selle informatsiooni pentameeri ning annab momentaalselt edasi igale keharakule ja organismile tervikuna.
Varasematel aegadel, enne tsivilisatsiooni tormilist tehnogeenset arenguetappi, oli vahetult maapinnaga kokkupuutuv õhukiht seal leiduvate vabade elektronide voogude tõttu energiarikas. Need tekkisid pinnasekolloidides perioodiliste niiskumiste ja kuivamiste mõjul. Avatud, vabade niisutatavate pindade vähenemine, pindade betoneerimine ja asfalteerimine, vabu elektrone neelavad sünteetilised materjalid, plasmatehnika ja elektroonika ning pinnavee taseme üleüldine langus põhjustavad maapinnalähedases õhukihis vabade elektronide fooni ja selle intensiivsuse langust. Sellega kaasneb automaatselt vabade elektronide defitsiit ka inimorganismis ja organismi rakkude esmastel retseptoritel. Selle tulemusena on tekkinud järsk organismi regulatoorsete süsteemide pingestumisega seotud haigestumiste hulk, mis väljenduvad metaboolsete häiretena nagu diabeet, ateroskleroos, kroonilise väsimuse sündroom jne. Elektonidevaguses olevas organismis muutuvad aga väheefektiivseteks mitte ainult medikamentoossed ravimeetodid, vaid ka sellised klassikalised võtted nagu füüsilised harjutused, karastamine, fütoteraapia jne, kuna peamist organismi haigestumise põhjustajat – elektronide (energia) defitsiiti ei kõrvaldata.
Kus on väljapääs?
Vene teadlased on viimase 20 aasta vältel tehtud uurimistööst, mille käigus uuriti põhjalikult kuidas üks või teine vesi inimorganismi ja ka kõiki teisi elusorganisme mõjutab, teinud kindlaks, et organismi ja rakkude üheks olulisemaks metaboolsete protsesside mõjutajateks on assotsieerunud vee faasi- ja tema kõrgenergeetiline struktuurne seisund. See määratleb rakkude energeetilise nivoo; taastab, sünkroniseerib ja säilitab kõikide protsesside bioloogilised rütmid ning viib nende vastavusse organismi üleüldiste biorütmidega. Käivitub normaalne rakkude jagunemise protsess ja kahjustunud rakkude apoptoos, taastub valkude-fermentide töövõime ja läbi selle omakorda normaliseerub kogu organismi töö.
Teoreetilistele ja praktiliste uurimistulemuste baasil töötati välja ja juurutati tootmisse energoinformatsioonilised veepreparaadid, mis sisaldavad kõrgenergeetilisi assotsieerunud vee faase. Need koguvad atmosfäärist vabadesse elektronidesse kätketud energiat ning organismi sattudes annab selle elektroni-pööriste kujul seesmise vee sarnastele struktuuridele või erütrotsüütide vabade elektronide retseptoritele. Vastavalt kvantfüüsika seadustele liigub energia alati sinna, kus on teda vähem ja kus on tema vajadus kõige suurem ning tema defitsiit pidurdab elutegevusprotsesse, millede häirumine ilmneb varem või hiljem haigusena.
Üheaegselt energiaga kannavad elektronidepöörised kogu organismi üldseisundit puudutavat  informatsiooni iga rakuni. See informatsioon sisaldab kõike, mis puudutab organite töö korrigeerimist ja organismis toimuvatest muutustest ja see info sünkroniseerib kõikide biokeemiliste protsesside tööd. Informatsioon ja energia antakse edasi hetkega ja täismahus (holograafiliselt), kuid raku, organi või organsüsteemi töö ümberhäälestus vajab aega, kuna bioloogiliste reaktsioonide kiirus on tunduvalt madalam. Selleks, et likvideeruksid kõik defektsed valgud ja organism hakkaks sünteesitama uusi valke, vajab organism keskeltläbi kolm kuud. Igal konkreetsel juhul, sõltuvalt metaboolsete protsesside häirumise liigist,  ulatusest ja kestusest, tuleb kuuri kestus ja doosi suurus eraldi määrata.

MatrixVisum
15ml

Vesi on unikaalne ja universaalne informatsiooniliste maatriksite kandja. Tervete rakkudega võrrelduna on haigete rakkude informatsiooniline maatriks sageli tugevalt deformeerunud.
MatrixVisum mõjutab mõjutab inimese organismi läbi väljastruktuuride ja mõjutus toimub energoinformatsioonilisel tasandil. Preparaati salvestatud informatsioon leiab üles nõrgad ja haiged rakud ning taastab nende energoinformatsioonilise „hea tervise maatriksi“. Taastuvad kõik rakud, -koed, -organid ja -organsüsteemid ning -organism tervikuna. Vee entroopia väheneb, kuid tema keemiline koostis, happesus ning teised füüsikalis-keemilised- ja organoleptilised omadused jäävad muutumatuteks.
Meditsiinipraktika on näidanud, et MatrixVisum’i mõju erinevatele silmade kroonilistele- või ägedatele patoloogilistele seisunditele seisneb rakkude ainevahetus-, energoinformatsiooniliste- ja eneseregulatsiooniprotsesside taastumises ning organismi kaitsevõime kiires taastamises.
MatrixVisumi kasutamise algperioodil võib silmadesse tekkida õrn valulikkus või kerge põletustunne, mis möödub paari minuti jooksul. Ajapikku see sümptom kaob. Ägenemiste puhul tuleb teha 3-5 päevane puhkepaus ning sellele järgneval 3 päeval tilgutada preparaati vaid 1 kord päevas.

Kasutussoovitused:

 • müoopia (lühinägelikkus)
 • hüpermetroopia (kaugnägelikkus)
 • presbüoopia (vanuseline kaugelenägevus)
 • Anisometropia, akkomodatsiooni spasm
 • astigmatism
 • kõõrdsilmsus
 • glaukoom, uveiit
 • silma võrkkesta düstroofia
 • diabeetiline retinopaatia
 • diabeetiline neuropaatia
 • katarakt algstaadiumis
 • silma konjunktiviidi allergilised põletikulised protsessid
 • klaaskeha verevalumid
 • pisaravool
 • viiruslikud ja bakteriaalsed konjunktiviidid, herpes-keratokonjuktiviit
 • kuiva silma sündroom
 • keratokonjuktiviidid ja keratiidid
 • sarvkesta, konjunktiivi ja skleera termilised- ja keemilised kahjustused
 • skleerat ja sarvkesta mitteläbivad operatsioonijärgsed haavad
 • sarvkesta düstroofilised muutused
 • silma mehhaanilised traumad
 • arvutitest ja nutiseadmetest põhjustatud silmade väsimus, transpordivahendite juhtide proffesionaalne silmade väsimus.
 • Odraiva, silmalau rasunäärme ummistus (halaasion), silma lauääre põletik (blefariit)
 • Nägemise korrektsiooni profülaktika
 • Silmade välisfaktorite suhtes tundlikkuse langus

Manustamine:
Tilgutada 1-2 tilka korraga laugude piirkonda
Mistahes sarvkesta kahjustuse korral, operatsioonid kaasa arvatud 2 tilka 4-5 korda päevas 10-14 päeva vältel.
Keratiitide, kerakonjuktiviitide, sarvkesta eliteliaal-endoteliaal düstroofia korral 1-2 tilka 3-5x päevas 20-30 päeva vältel.
Diabeetiline retinopaatia ja -neuropaatia, algstaadiumis katarakt, võrkkesta haigused 1-2 tilka 4-5 korda päevas 60 -120 päeva vältel. Iga 6 päeva möödudes 1 päev pausi.

Nina, kurk, kõrv

MatrixLOR – nasaalsprei vormis bioaktiivne preparaat nina-, kurgu- ja kõrvaprobleemide profülaktikaks. Ei sisalda sünteetilisi ega keemilisi komponente. MatrixLOR  mõjutab energoinformatsioonilisel tasandil inimese organismi väljastruktuuri. Mõjutus toimub läbi koevedelike. Leiab struktuuris nõrgad kohad või haiged rakud ning taastab nende energoinformatsioonilise „tervisemaatriksi“. Taastab nina, kõrva ja kurgu kudede normaalse funktsioneerimise.
MatrixLOR pole ravim selle üldarausaadavas mõistes. Tegemist on energoinformatsioonilise preparaadiga.  Tema sageli väga kiire mõju kroonilistele- või ägedatele patoloogilistele seisunditele seisneb rakkude ainevahetus-, energoinformatsiooniliste- ja eneseregulatsiooniprotsesside taastumises ning organismi kaitsevõime kiires tugevdamises.
MatrixLOR on absoluutselt ilma igasuguse kõrvaltoimeta, ökoloogiliselt puhas, ootamatult kiire ning efektiivse toimega profülaktiline vahend väga erinevate nina-, kõrva- ja kurguprobleemide korral. MatrixLOR ei mõjuta inimest keemiliste ainetega vaid informatsiooniga – käivituvad enesetervenduseks vajalikud energoinformatsioonilised protsessid. Preparaat ei mõjuta otseselt mitte ühegi haiguse kulgu. Üksikosade tervenemine toimub läbi terviksüsteemi mõjutamise ja selle tõttu saab mõjutatud nii konkreetne haigus kui ka paljud teised nina-kurgu-kõrvaprobleemid tervikuna.
Kasutussoovitused
Nina haigused:

 • Polüübid
 • Haimoriit
 • Läbi nohu väljenduvad külmetushaigused (riniit)
 • Krooniline riniit
 • Äge riniit
 • Sesoonne (heinapalavik) ja mittesesoonne allergiline riniit
 • Sinusiidid (kergendab sekreedi väljavoolu)
 • Keskkõrva põletik  (vähendab põskkoobaste ja neelu turset)
 • Kergendab rinoskoopiat
 • Äge- ja krooniline sinusiit
 • Ninapiirkonna kirurgiliste sekkumiste ettevalmistamine
 • Operatsioonijärgsete tursete alabndamine

Kõrvahaigused:

 • Väliskõrva põletik
 • Äge keskkõrvapõletik
 • Krooniline keskkõrvapõletik

Kasutamine:
Preparaati pihustada 2-3x mõlemasse ninasõõrmesse (2-3 vajutust kolb-pihustile) 3–4 korda päevas.
TÄHELEPANU! Kõrva pihustamine on mittesoovitav.

MatrixSalutem – nooruslikkus ja tervis

MatrixSalutem toodetakse puhastatud joogiveest, läbi spetsiaalse mitmeetapilise energoinformatsioonilise töötlemise unikaalsetel, vene teadlaste poolt teaduse ja tehnika viimase sõna järgi loodud seadmetel. Töötlemise tulemusena tekivad vee molekulide püsivad energoinformatsioonilised struktuurid – assotsiaadid, mis kannavad endas terve inimraku informatsioonilist maatriksit – «hea tervise maatriksit».
Haigete rakkude informatsiooniline maatriks tervete rakkudega võrrelduna on kahjustunud. MatrixSalutem leiab énergoinformatsioonilisel tasandil läbi inimorganismi väljastruktuuride nõrgad ja haiged rakud ning taastab nende «hea tervise maatriksi». Läbi selle hakkavad tervenema koed, organid ning organism tervikuna. MatrixSalutem mõjutab organismi kompleksselt ja terviklikult.
MatrixSalutem omab biofüüsilist aktiivtoimet. Tegemist pole ravimiga selle klassikaliseses tähenduses ja mõistes.
Energoinformatsiooniline vesi MatrixSalutem on absoluutselt kahjutu, ökoloogiliselt puhas, ootamatult kiire toimega ning väga efektiivne profülaktiline vahend väga erinevate haiguste korral. MatrixSalutem’il puudub keemiline toime. Ta mõjutab organismi läbi füüsikaliste parameetrite (käivitab energiatootmise ja korrigeerib haigete ning nõrgestatud rakkude energoinformatsioonilist maatriksit mille tulemusena organism käivitab isetervenemisprotsessid. Kui tervendada tervikut, tervenevad ka kõik terviku üksikosad. Preparaadi unikaalsus seisneb tema sees olevates energoinformatsioonilistes struktuurides – terve ja elava inimraku informatsiooniline maatriks – selle tõttu on preparaadi toime igale inimesele rangelt individuaalne.
Organismi sattudes leiab MatrixSalutem üles organismi kui terviku, tema organsüsteemide, organite, kudede ja rakkude informatsioonilised häired ning korrastab kõik energoinformatsioonilised maatriksid. Läbi torsioonväljade toimub informatsiooni ülekanne kõikidele rakkudele momentaalselt. Rakud saavad uue informatsiooni, töötlevad selle läbi ning käivitavad organismi tööd normaliseerivad protsessid. Selle tulemusena toimubki haigusest tervenemine.
Tervenemise kiirus sõltub sellest, kui energeetiliselt tühi inimese organism on – kui palju energiat rakkudele alles on jäänud – kui tühjaks on aku saanud ning kui kaua selle täislaadimine ja formaatimine aega võtab. Iga inimese tervenemisprotsess on seetõttu individuaalne.
Näidustused
Kopsuhaigused:

 • Äge- ja krooniline bronhiit
 • Krooniline pneumoonia
 • Pneumoskleroos

Individuaalselt määratud doosidele võib lisada inhalatsioonid. Ultraheliinhalaatorisse lisada 2-5 ml preparaati 1 seansi kohta 2x päevas. Kõikide näitajate paranemine võib ilmneda 3-5 päeva jooksul.
Liigeste ja liigeste ümbruse kudede haigused:

 • Artriidid
 • Artroosid

Individuaalsele doseeringule võib lisada kompressid. Kompress asetada probleemsele kohale 0,5 – 3 tunniks.
Seedesüsteemi organid:

 • Krooniline gastriit, mao- ja 12-sõrmiksoole haavandtõbi.
 • Krooniline kõhukinnisus, koliit
 • Düsbakterioos
 • Pankreatiit

Maksa ja sapipõie haigused:

 • А-, В-, С-, D-, E-, G-hepatiit
 • Koletsüstiit

Neerude haigused:

 • Liiv- ja kivid neerudes
 • Pielonefriit
 • Nefriit
 • Kusepõie põletik (tsüstiit)

Kilpnäärme haigused:

 • Autoimmuunne türeoidiit
 • Hüpotüreoos
 • Sõlmeline struuma
 • Kilpnäärme eemaldamisejärgsed seisundid (resektsioon)

Diabeet
Kasutatakse paralleelselt medikamentoosse baasraviga. Vastu ööd mitte tarvitada.
Rasvumine
Viirused ja infektsioonid:
Gripp, ägedad respiratoorsed haigused.
Esimestel tundidel tilgutada ninna või asetada ninasõõrmetesse niisutatud vatitampoonid. Väga efektiivne on ultraheliinhalaatori kasutamine.
Kuse-suguorgansüsteemi haigused:

 • Prostatiit
 • Eesnäärme adenoom
 • Erektsioonihäired

Proktoloogilised haigused:

 • Hemorroidid
 • Päraku lõhed
 • Kihelus päraku piirkonnas

Nahahaigused:
Sünnimärgid, papilloomid, soolatüükad
Selgroo haigused:

 • Radikuliit
 • Osteokondroos
 • Närvilõpmete pitsumine

Alajäsemete veresoonte haigused:

Roietevaheline neuralgia:
Vöötohatis
Urogenitaalsed haigused:

 • Erosioon, genitaalherpes, kandidoos
 • Seisaku- ja põletikulised protsessid väikevaagnas

Manustamine

TÄHELEPANU: Kuuri on soovitatav alustada minimaalsete doosidega.

Individuaalselt sobiva doosi valik:
1. päev – 2 x, hommikul ja õhtul – 2,5 ml.
2. päev – 2 x, hommikul ja õhtul – 5 ml.
3. päev – 2 x, hommikul ja õhtul – 7,5 ml.
4. päev – 2 x, hommikul ja õhtul – 10 ml.
5. päev – 2 x, hommikul ja õhtul – 15 ml.
6. päev – 2 x, hommikul ja õhtul – 20 ml.
7. päev – 2 x, hommikul ja õhtul – 30 ml.

Terve nahk

MatrixDecoris – spreipreparaat naharakkude metabolismi, rakutasandi immuunsuse, energoinformatsiooniliste eneseregulatsioonimehhanismide ja naha kaitsevõime kiireks taastamiseks.
Nahk pole lihtsalt inimkeha kattev kiht. Tegemist on inimkeha kõige suurema, väga olulise ning multifunktsionaalse organiga. Kaitstes organismi patoloogiliste mikroorganismide ja keemiliste ainete eest, Ta täidab organismis „piirivalvuri“ funktsiooni. Lisaks on tegu puhvriga, mis pehmendab mehhaanilisi lööke ja kaitseb agressiivse päikesevalguse eest. Nahk on termoregulaator: ta hoiab organismis optimaalset funktsioneerimistemperatuuri.
Erinevalt siseorganitest, toimub naha vananemine avalikult ning tema vanaemise tundemärgid on kõikidele nähtavad. Naha vananemine toimub naharakkude regeneratsiooni aeglustumise foonil.
MatrixDecoris aitab organismil endal probleemid lahendada – taastub naharakkude regeneratoorne võimekus kuni loodusliku tervisliku normini, aktiveeruvad reservid ning tõuseb immuunvõimekus. Nagu ka noorusaegadel, võtab teie nahk uuesti kõik protsessid oma kontrolli alla – ainevahetusjääkidest puhastumine, hoiab eemale viiruste-, seente-, patogeensete bakterite  rünnakud, kes seni on teie nõrka immuunsüsteemi oma kasuks ära kasutanud. Toimub väikese maatriksi* detoksikatsioon ja kollageeni ja fibroblastid „noorenevad“ ja taastavad kollageeni ning elastiini sünteesi, mis moodustab tugikarkassi kõikide teiste komponentide tarbeks.  Käivitub naha veresoonkonna taastumisprotsess ning taastub lümfodrenaaž ja normaliseerub naha närvilõpmete funktsionaalsus.
Taastumisefekti suurendamiseks ja probleemistiku süsteemseks kõrvaldamiseks on soovitatav lisaks kasutada järgmisi preparaate:

 • MatrixSalutem
 • MatrixRelictum
 • MatrixAnGel
 • MatrixCoronar
 • MatrixHepar
 • MatrixNephra
 • MatrixCerebrum3

Manustamine:
Kortsud näol – marli niisutada MatrixDecoris’ega ning asetada ühekihilisena 1-3 minutiks probleemsetele kohtadele.
Sünnimärgid, papilloomid, soolatüükad. MatrixDecoris’es niisutatud vatipadjakesed asetada 2-7 tunniks prpobleemsetesse kohtadesse.
Verejooks, valu: Niisutatud vatipadjake asetada probleemsesele kohale, valusündroom kupeerub 5-10 minutiga.
Tromboflebiit, varikoossed veenilaiendid: teha aplikatsioone ja kompresse.
Villid, põletused, venitused, akne, herpes, mustpead: niisutada nahka hommikul ja õhtul. Enne und teha kompress kestusega 10-60 minutit.
*Väike maatriks
Bioregulatsiooni mehhanismis mängib tähtsat rolli üks seni vähe uuritud rakkudevahelise ruumi struktuur, mis on sukeldatud/paigutatud rakkudevahelisse maatriksisse ja mis on moodustatud vee ja eriliste glükoproteiinide baasil. Selle struktuuri seisundist sõltub nii rakkude omavaheliste sidemete vastupidavus ja informatsiooni edastamise võimekus. Just see aine, mida kutsutakse väikeseks maatriksiks, on vastutav regulaarsete signaalide salvestamise ja edastamise eest.
Väike maatriks on bioloogilistes süsteemides selliseks maatriksiks, mis loeb, levitab ja hävitab kudedesse väljastpoolt sisenevaid informatsioonilisi signaale. Väike maatriks on olemas kõikide organite kudedes. Regulaatorsignaali vastuvõtmine ja edastamine toimub väikese maatriksi geeli struktuuri  ruumilise  ümberorganiseerumise abil.
Avatud madalmolekulaarsed glükoproteiinid mõjutavad vett ning toetavad vee molekulide korrastatud seisundit, mis kindlustab iga uue väljastpoolt saabuva infosignaali vastuvõtu.  Töötavaks algosaks pole siin mitte glükoproteiini molekul vaid vee molekulid, mis on kindlas seisundis, mille induktoriteks on nende glükoproteiinide molekulid.

Regulatoorset informatsiooni sisaldavad preparaadid.
Revitalisatsioon – hea tervise ning pika eluea vundament.

Elu eksisteerib tänu kahele molekulile: infokandjatest valgu-peptiidi ühenditele ja DNA, mis samuti on informatsiooni kandja, kuid tema näol on tegemist maatriksiga ja ta pole iseenesest aktiivne. Peptiidi ühendus ühe või teise DNA osaga ehk geeni osaga on nagu lukuauku sobiv võti ja sisaldab endas korraldust sünteesida teatud kindlat valku.
Peptiidid kannavad bioloogilist informatsiooni ühelt rakult teisele ning selle tõttu hakkab organism korrektselt funktsioneerima. Kui rakk töötab hästi, töötab kogu organ hästi. Kui raku töösse tekib häire, häirub kogu organi töö ning varem või hiljem tekib haiguslik protsess.
Kui on haigus, siis allopaatilises meditsiinis määratakse inimesele ravim, mille aluseks on keemilise aine poolt tekitatav mõjutus. Ravim on mitteorgaaniline (elutu) aine, millest elav organism pole suuteline mitte ainsatki elavat rakku looma. Mitteorgaanilised ained töödeldakse organismis ümber oblikhappe sooladeks, mis hakkab ladestuma ja kogunema ning on kivide, artrooside, artriitide, ateroskleroosi ja teiste haiguste tekke põhialuseks.   Paljude ravimite toimeks on mittespetsiifiliste valkude, mida üks või teine organ on hakanud  sünteesima, blokeerimine. Miks organ on hakanud mittespetsiifilist valku sünteesima, sellele küsimusele ei oska aga ükski arst vastata. Ravim ei ravi ega tegele haiguse tekke põhjusega. Ravim tegeleb ainult tagajärgedega. Selleks, et organ alustaks taas oma funktsioonide täitmist, peab ta saavutama oma algse seisundi ning taastama talle looduse poolt ette nähtud funktsioonid. Ravimid pole selleks võimelised. Tarvis on organismil aidata taastuda, mitte aga võidelda tagajärgedega.
Medikamentoosset ravi on võimalik asendada organismi „valmisproduktidega“ (vitamiinid, mikroelemendid, hormoonid jne.) varustades. Sel puhul organism ise „laiskleb“ – süsteemid, mis peaksid ainete sünteesis osalema ei funktsioneeri. Rakk kaotab oma töövime seetõttu, et tema „teeneid“ ei vajata.
Elu tähtsaim omadus on eneseuuendus. Füsioloogiline regeneratsioon – organismi funktsionaalsete struktuuride uuenemine – see on organismi loomulik elutegevusprotsess. Füsioloogilist regeneratsiooni iseloomustab kaks vastastikku vastunäidustatud protsessi: hävitav ja taastav. Regeneratsioon on organite ja kudede loomulik uuenemine – see, mis on kulunud ja vigane likvideeritakse ning asendatakse.
Füsioloogiline regeneratsioon toimub raku- ja koetasanditel. Isotoopsel meetodil läbi viidud uuringud näitavad, et aasta jooksul uueneb 98% inimkehas olevatest aatomitest. Seejuures mao limaskesta rakud uuenevad täielikult 5 päevaga, rasvarakud kuni kolme nädalaga, naha rakud 28 päevaga ja skeleti rakud kolme kuuga. Rakusisene regeneratsioonivorm on omane kõikidele organitele ja kudedele. Regeneratsiooni tulemuseks on funktsioonide taastumine.
Bioregulatoorsete valkude tähtsus regeneratsiooniprotsessis ja innovaatiline metoodika „PowerMatrix“.
Selleks, et regeneratsiooniprotsess saaks käivituda läheb tarvis regulatoorseid valke – orgaanilisi aineid, mis reguleerivad rakkude seisukorda. Sattudes organismi sunnivad nad raku õigesti tööle ning organism hakkab ennast ise tervendama. Kahjustunud kude või organ taastub läbi rakutasandil toimuva töö normaliseerumise ning kõik see toimub ilma igasuguse keemilise või operatiivse sekkumiseta! Regulatoorne valk, sattudes organismi, alustab kohe oma tööd – rakkudele antakse uus elu. Vanad ja haiged rakud segunevad noorte ja elujõulistega.  Peptiid, tungides rakku on võimeline tema eluiga pikendama 30-40%. Sattudes rakku, algab koheselt tema aktiivne tervendamisprotsess.
Vene teadlane А. V. Nagovitsin on välja töötanud loomade erinevatest organitest ja kudedest regulatoorsete valkude saamismetoodika. Mitmeetapilisel energoinformatsioonilisel töötlemisel unikaalsetes seadmetes õnnestus vee struktuuri salvestada erinevate kudede ja organite regulatoorsete valkude energoinformatsioonilise maatriksi spekter, millel on range koe- ning organispetsiifilisus. Biomolekulide komulatsioonimehhanism homoloogilistes organites ja kudedes avastati XX sajandil. Selle mehhanismi aluseks on valkude sünteesiprotsessis tekkiv peptiidide ja teiste biomolekulide organospetsiifiline markeering. Juba Šveitsi päritolu arst ning loodusteadlane Paracelsus ütles, et sarnast tuleb ravida sarnasega. Tema suurepärane aforism: „Süda ravib südant“ näitab kõige täpsemalt ja piltlikumalt kaasaegsete peptiidipreparaatide koespetsiifilisust ja organotroopiat ehk nn. unikaalset aadressipõhilist ravi ja regeneratsiooni. Selliste peptiidide organotroopne mehhanism dešifreeriti tsütobioloog Günter Blobeli uurimistöödes ja selle avastuse eest pälvis teadlane 1999. aastal Nobeli preemia. Selle mehhanismi aluseks on sünteesi käigus toimuv valkude, peptiidide ja teiste biomolekulide organospetsiifiline markeerimine. Niisis, Paracelsuse aforism: „Süda ravib südant“ ehk raviprintsiip „Sarnasega ravi sarnast“ on 500 aastat hiljem saanud läbi peptiidiravi metoodika toimimise omale teadusliku tõestuse ning aluse.
Enamikel regulatoorsetel biomolekulidel puudub liigispetsiifilisus, kuid neil on organi-koespetsiifilisus.
Ühe looma organitest või kudedest eraldatud regulatoorsed biomolekulid mõjutavad teise looma või inimese või ka taime samu organeid ja kudesid. Selles peitub igale elavale organismile omase organotropismi kõikehõlmav olemus.
Peptiidsete bioregulaatorite energoinformatsioonilisel maatriksil on unikaalne omadus taastada rakkudes haiguste- või vananemise tõttu langenud valkude sünteesiprotsess, millega kaasneb organismi adaptogeense potentsiaali tõus ning organite ja kudede funktsionaalse aktiivsuse taastumine.
Regeneratoorsete protsesside toimemehhanism:

 • Humoraalne toime (koe- ja rakusisesedsisesed regulaatorid, hormoonid, mediaatorid, kasvufaktorid)
 • Immunoloogiline ja informatsiooniline toime (lümfotsüütide informatsiooniline roll)
 • Närvisüsteem (kesknärvisüsteemi funktsioonid)
 • Funktsionaalne regeneratsioon.

Kui rakk hukkub, paiskab ta välja regeneratsiooni- ja reparatiivsete protsesside induktorid, mis indutseerivad rakkude jagunemist ja suunavad nende asendusprotsesse vastavalt sellele kui suur on rakkude kadu.
Regeneratsiooniprotsessides täidavad informatsioonilist rolli lümfotsüüdid. Lümfotsüütide peamine roll on lisaks immuunrakkude kasvu reguleerimisele ka kõikides teistes kudedes olevate mistahes tüüpi rakkude kasvu reguleerimine. Lümfotsüüdid kannavad endas regeneratoorset informatsiooni, mille „lugemine“ äratab rakkudes vastavad uuendusprotsessid.
Samasugust tähtsat rolli rakkude uuenemise protsessides omavad ka hormoonid. Hormoonid aktiveerivad rakusisesed tsüklililised proliferatsioonimehhanismid. Hormoonid on regeneratsiooniprotsesside induktoriteks lisaks vastavatele näärmetele ka kõikidele teistele kudedele ja organitele, mis on hormoonide sihtmärkideks.
Inimese organismis on olemas „igavesed mittejagunevad koed“ (kardiotsüüdid ja neuronid), milledel puudub rakuline regeneratsioonivorm. PowerMatrix preparaadid käivitavad neis kudedes rakusisese biokeemilise koostise uuenemise. Taastuvad subrakulised struktuurid ja need võimaldavad rakkudel taas kvaliteetselt täita omi funktsioone kogu organismi elutsükli vältel.

Organspetsiifilised preparaadid
Preparaadi homoloogiline efekt ei sõltu sellest, kus ja kuidas preparaate manustada.  PowerMatrix = sarnasega ravi sarnast.

 1. Organspetsiifilised tooted ei stimuleeri ega suru alla nende organite tööd, mille jaoks nad mõeldud on.  Nende toime põhineb organi töö tasakaalustamisel ja normaliseerimisel ning see võimaldab nende kasutamist nii organi hüper-kui hüpofunktsionaalsuse korral ja ka siis kui organ on põletikuline või on temas juba toimumas degeneratiivsed protsessid.
 2. Organspetsiifilised preparaadid PowerMatrix on regeneratsiooni stimuleerivate komplekside kandjad. Neil on harmoniseeriv toime kõikidele regeneratsioonivormidele: rakuline-, rakusisene- ja biokeemiline regeneratsioon.
 3. PowerMatrix organspetsiifilise preparaadi mõju füsioloogilisele regeneratsioonile rakusisestel tasanditel kandub edasi kõikidele sama koe- ja organi rakkudele ja see võimaldab taastada kogu organismi blokeerinud funktsionaalsete reservide aktiveerumist ja organismi kui terviku taastumist.
  See toimub kardiotsüütidega pärast müokardi infarkti või neuronitega peale insulti.
 4. Preparaadid kindlustavad füsioloogilise regeneratsiooni kvaliteeti: soodustavad tervete- ja funktsionaalselt aktiivsete rakkude jagunemis ja diferentseerumisprotsesse, mis on vastupidavad toksiinidele, metaboliitidele ja teistele kahjulikele mõjudele. Sellised rakud formeerivad enda ümber spetsiifilise mikrokeskkonna, mis on iseloomulik antud koeliigile ja mis kutsub esile juba eksisteeriva kahjustunud koe funktsioonide pärssimise ja pidurdab kahjustunud rakkude arengut kasvajarakkudeks.   PowerMatrixpreparaate kasutatakse patoloogiate puhul kui vahendit, mis on suuteline efektiivselt taastama organi regeneratoorset potentsiaali ja bioloogilist homeoöstaasi nii organil kui organismil tervikuna.
 5. PowerMatrix preparaadid aitavad ravimitel, kui neid koos kasutada, paremini imenduda.
 6. PowerMatrix preparaadid suurendavad kõikide mikro- ja makroelementide (raud, tsink, seleen, kaltsium, magneesium, räni, vask, mangaan, kroom, vitamiinid jt) omastatavust, sõltumata sellest, mis viisil neid manustatakse.

 

MatrixCardin ja MatrixCoronar

Viimase kahe aastakümne jooksul on ettekujutus sellest, kuidas homeoöstaas toimib ja kuidas teda toetada, teinud läbi revolutsioonilised muutused.
On avastatud üleüldine molekulaarne „keel“ mille abil rakud informatsioonisignaale vastu võtavad ja saadavad. See on eemaldanud harjumuspärased struktuur-funktsionaalsed piirid kolme klassikalise regulatoorse süsteemi vahelt: närvisüsteem, immuunsüsteem ja endokriinsüsteem. Kaasaegne biomeditsiin näeb juba ühtset füsioloogiliste funktsioonide neuroimmuunoendokriinset regulatsiooni, millel on kõikide elutegevusprotsesside universaalse dirigendi roll.
See baseerub ühtsel rakkudevahelisel molekulaarsel signaalkeelel – ühtsel subrakulisel-, rakulise-l, koe- ja organi tasandil toimival informatsiooni vastuvõtu ja -ülekandemehhanismil. Tänaseks on selge, et immuun-, närvi- ja endokriinsüsteemide rakud paiknevad igas koes, organis ja näärmes.

MatrixCardin

Mitmeetapilise energoinformatsioonilise töötlemise abil unikaalsetes seadmetes on õnnestunud vee struktuuri salvestada embrüonaalse südame energoinformatsiooniline maatriks.
On olemas teaduslik tõestus selle kohta, et läbi signaalmehhanismi aktiveerimise on  südamelihast võimalik sundida regenereeruma. See mehhanism töötab müokardi kudedes tavatingimustes ainult enne sündi, kuid täiskasvanud inimese südamelihaste rakkudel ta jaguneda ei lase. Energoinformatsioonilisel tasandil leiab embrüonaalse südame informatsiooniline maatriks südames üles nõrgad kohad ning käivitab südamelihase taastamiseks ja tööprotsesside normaliseerimiseks terve neuroimmuunendokriinsete mehhanismide kaskaadi.
Südmae neuroimmuunendokrinoloogia
Südame endokriinsüsteem kujutab endast südame poolmetes olevaid spetsiifilisi müoendokriinseid rakke (paremas poolmes on neid 1,5 – 3 korda rohkem, kui vasakus), mis sünteesivad ja eritavad naatriumureetilisi hormoone (natriuretic hormones), mis täidavad organismis suurt hulka erinevaid funktsioone. Üks peamisemaid on vee-elektrolüütilise ainevahetuse toimimine ja arteriaalse vererõhu reguleerimine.
Südame- ja veresoonte seesmisi pindu katvat endoteeli peeti varem mitteaktiivseks kihiks, mille peamiseks ülesandeks on veresoonte lekkimise ärahoidmine.
Tänapäeval on südame endoteel neuroimmuunendokriinseks organiks, mis reguleerib südame- ja veresoonkonna ainevahetust:

 • Veresoonte silelihasrakkude kokkutõmbuvuse regulatsioon,
 • Peamine roll vere voolu reguleerimises,
 • Neuroimmuunendokriinregulatsioonis vajalike signaalmolekulide süntees (lämmastikoksiid, prostatsükliin, endoteliinid, biogeensed amiinid, histamiin, serotoniin, melatoniin, noradrenaliin, adrenaliin, põletikuvastased tsütokiinid).

Kasutussoovitused
Erinevate tekkepõhjustega südame-veresoonkonna haigused:

 • Hüpertoonia,
 • Stenokardia, arütmia, isheemia
 • Rasvumisega kaasnev kardiopaatia.
 • müokardi infarkt
 • südameoperatsiooni järgsed seisundid.

Manustamine: enne sööki 12–15 tilka koos 50 ml veega 2–3 korda päevas. Pärast esmast enesetunde paranemist 12–15 tilka koos 50 ml veega 1–2 korda päevas, pikema ajaperioodi vältel.

MatrixCoronar

Mitmeetapilise energoinformatsioonilise töötlemise abil unikaalsetes seadmetes on õnnestunud vee struktuuri salvestada embrüonaalsete veresoonte energoinformatsiooniline maatriks.
Veresoonte endoteel katab alates mikrokapillaaridest ja aordiga lõpetades, absoluutselt kõikide veresoonte seinu.
Organismi vananedes endoteel kulub ja see põhjustab basaalmembraanide paksenemist ning lokaalseid veresoonte lekkeid.
Veresoonte funktsionaalne seisund on määratletud nende seinte elastsusega. Elastsus omakorda on sõltuv kollageeni ja elastiini omavahelisest suhtarvust. Vanuseliste veresoonte elastsuse vähenemise protsessis on oluline roll kollageeni füüsikalis-keemiliste omaduste muutumisel. Muutused kollageeni struktuuris – tema elastsuse vähenemine – mõjutab kõikide veresoonte funktsionaalset seisundit. Vananemisprotsesside toimel hakkab veresoonte seintesse ladestuma kaltsium ja fosfor. 65-70 eluaastatel kaltsiumi hulk kasvab järsult.
Kaasaegne arusaam veresoonte ateroskleroosi arengust ei ole enam ainult lipiidide ladestumine veresoonte seintele vaid ka veresoonte endoteeli kahjustumine, mis kokku moodustavad süsteemse patoloogilise protsessi.
Endoteeli düsfunktsoon veresoontes võib olla nende aterosklerootiliste muutuste eelkäijaks. Peamiseks endoteeli düsfunktsiooni põhjustavateks teguriteks on: hüpertensia, suitsetamine ja metaboolne sündroom. Ateroskleroosi arengus on väga suur roll põletikulistel reaktsioonidel.
Kasutussoovitused
Erineva etioloogiaga veresoonte haiguste profülaktika:

 • südame-veresoonkonna haigused,
 • pea veresoonkonna haigused,
 • diabeetiline angiopaatia,
 • kõik ägedad haiguslikud seisundid (angiin, tonsilliit, haimoriit, koletsüstiit, pielonefriit, glomerulonefriit,süsteemsed haigused jne.)
 • gripp ja ägedad respiratoorsed haigused (eriti soovitatav kasutada lastel ja elatanud inimestel).

Manustamine: 10–15 tilka 50 ml veega 2–3 korda päevas kuni enesetunde paranemiseni.
Manustamisaja kestus sõltub vanusest ja haiguse raskusastmest. Enesetunde paranemisel võib annust vähendada 10-12 tilgani 1-2 korda päevas pikema ajaperioodi vältel.

Sidekoe tervis

MatrixAnGel – unikaalne preparaat, millel puuduvad klassikalised ravimi omadused, kuid, millel on tugev bioloogilise aktiivsus ja puuduvad kahjustavad kõrvalmõjud.
Spetsiaalselt ettevalmistatud veele kantakse unikaalse tehnoloogia kaasabil tervete sidekoe rakkude- ja ravimtaimede energeetiline informatsioon (dauuria lehis – Larix gmelinii).
Sidekude ei vastuta konkreetselt ühegi organi või organsüsteemi töö eest, kuid tal on oluline abiroll kõikides organites, moodustades nende kogumassist 60–90 %. Taa täidab tugikoe-, kaitse ja troofilisi funktsioone. Sidekude moodustabkõikide organite tugikarkassi (strooma) ja pealispinna (derma). Kõikide sidekoeliikide ühisteks omadusteks on mesenhüümne (looteline) päritolu, tugifunktsioonid täitmine ja struktuuriline sarnasus.
MatrixAnGel stimuleerib nahas-, soole-seedetrakti kudedes- ja maksas toimuvaid regenratsiooniprotsesse, soodustab vere erütrotsüütide „noorenemist“, omab tetoksikatsioonilisi omadusi, on antioksüdant ja taastab rakkude regulatoorsete signaalide vastuvõtu ning edastamise.
Kui kasutada infarktijärgsel rehabilitatsiooniperioodil, siis koos MatrixCardin’iga soodustab müokardis elastse armkoe moodustumist; insuldi- ja neurodegeneratiivsete haiguste tagajärjel tekkinud organismi funktsionaalsete häirete korral on soovitatav kasutada koos MatrixCerebrum’iga; on immuunkorrektoriks ja geroprotektoriks. MatrixAnGel võib kasutada veeaplikatsioonidena.
MatrixAnGel profülaktiline kasutamine:

 • Immuundefitsiit (tugeva immuunsuse eest vastutavad lümfisüsteem ja vereringesüsteem, mis mõlemad on sidekoe eriliikideks)
 • Osteoporoos
 • Osteokondroos
 • Kollageeni sünteesi häired
 • Intoksikatsioonid
 • Tselluliit
 • Rebendid / venitused
 • Reumaatilised haigused
 • Lampjalgsus
 • Skolioos
 • Liigeste hüpermobiilsus
 • Silma vürkkesta irdumine
 • Organite alla vajumine
 • Diastaas (kõhu lihaste lahknemine)

Manustamine:
12–15 tilka MatrixAnGel  50–70 ml veega, 2 korda päevas 2-3 kuu vältel.
Võib kasutada koos MatrixSelen’iga: 0,5 vette lisada 12–15 tilka MatrixAnGel ja 15–20 tilka MatrixSelen. Juua lonkshaaval kogu päeva vältel.

Terve peanahk ja juuksed

MatrixDensitas – unikaalne preparaat, millel puuduvad klassikalised ravimi omadused, kuid, millel on tugev bioloogilise aktiivsus ja puuduvad kahjustavad kõrvalmõjud.
MatrixDensitas tugevdab juukseid ning taastab nende loodusliku struktuuri, taastab pea naha loomuliku seisundi ja kõrvaldab ketendamise. Juuksed muutuvad hästi kammitavateks ja on terved.
Juuksed on naha epiteliaalsed pikendused ning formeeruvad epidermisest embrüogeneesi kolmandal kuul. Juuksed kasvavad juuksesibulast, mis koosneb paljunemisvõimelistest embrüonaalsetest rakkudest. Karvanääpsu kanalisse avaneb rasunääre. Juuksekarvadel on olemas ka silelihased, mis kinnituvad derma kompaktsesse kihti.
Juuksekarva eluiga võib olla mõnest kuust kuni 6 aastani.Normaalselt langeb peast ööpäevas umbes 30–50 juuksekarva. Pealael (piirkond kus meestel tekib kiilanemine) on juuksekarva eluiga kõige lühem, sest juuste moodustumise aktiivne faas on seal lühem.
Juukse kasvutsükkel kestab kuni 6 aastat, seejärel saabub puhkeperiood ning lõpuks langeb vana juuksekarv välja.
Juuste kasvus osalevate lokaalsete tüvirakkude aktivatsiooniks on välja töötatud preparaat  MatrixDensitas, mis sisaldab informatsiooni embrüonaal-epidermiaalsetest tüvirakkudest ja aktiveerib nende töö ning see omakorda folliikuli atroofiat ennetades stimuleerib juuste kasvu. Maksimaalse efekti saavutamiseks tuleks tarvitada veel: MatrixRelictum, MatrixAnGel, MatrixSelen.
Manustamine
Pärast igat juuste pesu pihustada niisketele puhastele juustele ja peanahale. Mitte maha pesta.

Suuõõne tervis

MatrixDentes on spetsiaalselt välja töötatud profülaktiline vahend suuõõne probleemide kõrvaldamiseks. Enamlevinud suuõõneprobleemid, eriti tugev mõju diabeetikutele:

 • Parodontiit (igemepõletik)
 • Stomatiit
 • Kaaries
 • Seeninfektsioonid
 • Lame lihhen (krooniline autoimmuunne naha- ja limaskestade haigus, millele on iseloomulik violetsetest läikivatest sõlmekestest -paapulitest- koosnev lööve))
 • Maitsmismeele häired
 • Suu kuivus, põletustunne suus (vähe sülge)
 • Hambaemaili suurenenud tundlikkus
 • Lastel hammaste lõikumise ajal
 • Igemete ettevalmistus hambaimplantaatide paigaldamiseks
 • Hambaimplantaatidega kohanemine

Parodontiit
Peale sööki pesta hambad. Supilusikatäiele veele lisada 10 tilka MatrixDentes. Niisutada vatitampoon lahuses ning asetada põletikulisele kohale. Hoiduda toidu ja vedelike tarvitamisest vähemalt 1 tund. Protseduuri korrata 3–5x päevas.
Stomatiit (suuõõne limaskesta põletikud)
Peale sööki pesta hambad. Supilusikatäiele veele lisada 15 tilka MatrixDentes. Niisutada vatitampoon või marlilapp lahuses ning asetada põletikulisele kohale. Hoiduda toidu ja vedelike tarvitamisest vähemalt 1 tund. Protseduuri korrata 3–5x päevas.

Lisasoovitused:

 • MatrixOsteo (luustik) igemete tugevdamiseks ja regeneratsiooniks 5-10 tilka keele alla
 • MatrixCoronar (veresoonkond) suuõõne mikrotsirkulatsiooni parandamiseks 5–10 tilka keele alla
 • 10 tilka MatrixDentes lahustada 20–30 ml vees. Loputa suud 2-3 minutit. Peale loputamist võib vedeliku alla neelata. Hoiduda toidu ja vedelike tarvitamisest vähemalt 1 tund.

Närvisüsteemi tervis

MatrixCerebrum – unikaalne preparaat, mis on mõeldud närvirakkude müeliinkihi seisundi häirete profülaktikaks. Preparaadil puuduvad klassikalised ravimi omadused, kuid, millel on tugev bioloogilise aktiivsus ning millel puuduvad mistahes kahjustavad kõrvalmõjud.
Müeliinikiht – elektroisolatsiooni kiht, mis katab paljude neuronite aksoneid (Akson on närvikiu telgsilinder mis juhib närvirakukehast tuleva elektrisignaali sünapsi kaudu teise närvirakku või elundisseInimestel on aksoni pikkus varieeruv ning võib ulatuda mõnest mikromeetrist kuni 1,5 meetrini). Müeliini keemiline koostis ja struktuur on erinevatel rakkudel erinev. Müeliiniga kaetud neuronid on valget värvi – siit tuleneb nimetus: aju „valge aine“.
Kaua aega on arvatud, et müeliinkiht täidab närvikius ainult elektrilise isolaatori rolli. Tänaseks on aga selgunud, et ta osaleb vahetult narvikiu elektrilise potentsiaali formeerimisprotsessis. Kui müeliinkiht on kahjustunud on kahjustunud ka närvikiudude funktsionaalsus, seega on tema roll närvikiudude tööprotsessis väga suur.
Müeliinikiht on perifeerse närvisüsteemi üks kõige haavatavamaid osasid. Teda kahjustavad toksiinid ja immuunmehhanismid või puudulik sünteesiprotsess (mikroelementide puudus, ainevahetushäired, vitamiinide puudus). Kuna inimorganismis leidub müeliini rohkem kui 200 grammi siis nõuab müeliini süntees arvukatelt fermentatiivsetelt süsteemidelt suurt pingutust.  Kui on soov vanusest sõltumatult omada õigesti funktsioneerivat müeliinikihti ning sellega kaasnevat tervet ja hästi funktsioneerivat närvikudet, siis aitab teid MatrixCerebrum.
Närvikoe degradatsioon ja häired ajukoe töös toovad endaga kaasa ka teiste organite ja organsüsteemide  töö häirumise. See teeb MatrixCerebrum’ist üldtervendava toimega preparaadi ning teda võib soovitada absoluutselt kõikidele inimestele, kes soovivad olla terved ja nooruslikud.
MatrixCerebrum1 – profülaktiline vahend, mis on suunatud dopamiini sünteesi languse pidurdamiseks. Preparaadil puuduvad klassikalised ravimi omadused, kuid, tal on tugev bioloogiline aktiivsus ning tal puuduvad mistahes kahjustavad kõrvalmõjud. Spetsiaalselt ettevalmistatud vette on salvestatud dopamiini, ginko biloba, nõgese, võilille, žen-žen’i ja hariliku pune energoinformatsiooniline maatriks.
Dopamiin on ajus tähtsaks keemiliseks vahendajaks. Ta on neuromediaator, mida sünteesitakse keskaju mustaines. Parkinsoni tõve puhul tekkiv dopamiini defitsiit on põhjustatud rohkem kui 80% dopamiini produtseerivate neuronite kahjustumise tulemusena. Dopamiin kuulub nn. õnnehormoonide kategooriasse. Kui tema süntees kulgeb normaalselt on inimene rõõmus ja heatujuline.
Dopamiinil on täita oluline roll õppimisprotsessides. Dopamiin aitab resultaati saavutada, paneb inimest püüdlema järjest kõrgemate tippude suunas ning soodustab õppimist. Uuringute käigus on selgunud, et kui õppematerjalid anda õpilastele huvitavas ja põnevas vormis, hakkab kohe aktiveeruma ka dopamiini süntees. Dopamiinitaseme tõus õppeperioodi vältel paneb õpilased rõõmuga õppetundides osalema. See hormoon laeb meid energiaga, paneb vahest meeletusi tegema ning annab juurde julgust.
Madala dopamiinitaseme korral kaob inimesel huvi elu vastu ja just dopamiin on see „võluaine“, mis meis taas inimeste ja elu vastu huvi tekitab. Piisavalt kõrge dopamiinitase on see võluvits, mis meil elu nautida laseb. Selle hormooni mõjutusel on tagatud lihaste täpne töö; kerge, peaaegu nagu lendlev kõnnak ja hea tuju. Dopamiin ei lase areneda depressioonil ning aitab elada ilma stressi ja väsimuseta.
Dopamiin on keskendumise ja edasipüüdluse hormoon. Selgus, et meie otsustamistes või otsustamatustes on dopamiinil väga suur roll. Kõrge dopamiinitasemega inimesed ei kahtle väga palju ning otsused tulevad kergelt ja õigesti.
MatrixCerebrum2 – käbinäärme seisundi profülaktikaks mõeldud unikaalne preparaat. Preparaadil puuduvad klassikalised ravimi omadused, kuid, tal on tugev bioloogiline aktiivsus ning tal puuduvad mistahes kahjustavad kõrvalmõjud.
Epifüüs – tähtsaim organ, mis töötab organismis toimuvate hüperlipideemia, halvaloomuliste- ja kasvajaprotsesside arengu vastu ning, mis likvideerib vegetatiivses närvisüsteemis liigse reaktiivsuse, eriti inimestel, kes on kergelt ärrituvad. Vanuse kasvades langeb inimesel peptiidse hormooni – melatoniini (unehormoon) – sekretsioon märgatavalt.
MatrixCerebrum2 omadused: rahustav, neuroprotektor, antioksüdant, antioksüdant, hüpertensiivne, haavandite vastane, onkoprotektor. Väga tähtis on üleüldine immuunsüsteemi tööd stimuleeriv toime, eriti, mis puudutab immuunreaktsiooni kiirust, mis kroonilise stressi olukorras nõrgeneb. Melatooniin on soole-seedetrakti organite aktiivsusregulaator, kupeerib öised unehäired, reguleerib organismi bioloogilise kella tööd, vähendab krampe. Kõige selle juures puudub tal mikrolõõgastav- ja otsene unerohu efekt ning ta ei põhjusta koordinatsioonihäireid.
Melatoniini sünteesi aktiveerimisel, läbi tema antipolüferatiivse aktiivsuse, luuakse endogeensed tingimused, mis pidurdavad kasvajate arengut ning -metastaseerumist. Antioksüdantne toime kaitseb kogu organismi antioksüdantse stressi eest. Neutraliseerides toksilisi vabu radikaale, kaitstakse ka ajus olevaid neuroneid oksüdatiivse stressi hävitava mõju eest.
Optimaalne aeg manustamiseks on õhtu, kuna siis täheldatakse tema rahustava toime võimendumist, mis on seotud melatooniini valgustundlikkusega: liigne valgus pidurdab ja vähendab melatoniini sünteesi. Vähene valgus aga stimuleerib selle aine sünteesi.
MatrixCerebrum2 kasutussoovitused:
unetus, unehäired, arteriaalne hüpertensia, hüpertensiivset tüüpi vegetatiivne düstoonia, tahhüarütmia, tahhükardia, stenokardia, kurnatus, immuundefitsiit, alaväärtuslik toitumine, haavandtõbi, mao stressihaavandid, sümpaatikuse (sümpaatiline närvisüsteem) suurenenud toonus, üleüldine nõrkus; kliimaks ja tema vegetatiivsed ilmingud; neurasteenia; neuroos ja suurenenud ärritusega seotud neuroosilaadsed seisundid; emotsionaalne labiilsus, hirm, häireseisundid, depressioon, krambid ja epileptilised-sündroomid.
MatrixCerebrum3 – kasvuhormooni sünteesi languse vastu suunatud profülaktiline vahend. Sisaldab spetsiaalselt ette valmistatud vett, millele on kantud kasvuhormooni- ja arginiini energoinformatsiooniline maatriks.
Inimese kasvuhormoon – see on hormoon, mida sünteesitakse ajuripatsi eesmises osas. Kui me vananeme, siis kasvuhormooni tase organismis langeb ja selle tulemuseks on rakkude asenduse aeglustumine. Resultaadiks on rippuv nahk, hallid juuksed, lihasmassi kadu, kehakaalu suurenemine (eriti talje piirkonnas), mälu kadu, energia kadu, haigused. Miks kasvuhormooni süntees niivõrd kiiresti langeb on tänase päevani mõistatus. 40. eluaastaks on juba igal inimesel kasvuhormooni defitsiit, 8o. eluaastaks on selle hormooni süntees vähenenud juba 90-95%. See hormoon soodustab kudede taastumist, luukoe-, lihas- ja teiste elutähtsate organite rakkude regeneratsiooni, samuti aitab ta immuunsüsteemil võidelda erinevate infektsioonide ja haigustega.
Kasvuhormooni sünteesi langus on üks peamisi organismi vananemise põhjuseid. See on ainus hormoon, mis on loomulik organismi noorendamise vahend, mis aitab noorust pikendada ja isegi tagasi tuua. MatrixCerebrum3 on suunatud kasvuhormooni sünteesi langust pidurdama.
Kasvuhormooni defitsiidi korral tekivad täiskasvanute organismis järgmised muudatused:

 • Üldine kolesteroolitaseme tõus
 • Madala tihedusega lipiidide hulga suurenemine
 • Suure tihedusega lipoproteiidide hulga vähenemine
 • Triglütseriidide taseme tõus
 • Hüperglükeemia
 • Kilpnäärme hormoonide sünteesi langus
 • Lihasmassi- ja lihasjõu vähenemine
 • Füüsilise töövõime langus
 • Hapniku omastatavuse langus
 • Südame töövõime langus
 • Südame-veresoonkonna haigustesse haigestumise riski tõus
 • Osteoporoos, luumassi langus
 • Naha seisukorra halvenemine
 • Liigne higuistamine
 • Liigne kehakaal, rasvumine
 • Pidurdatus, hirmud, sotsiaalne ükskõiksus, depressioon
 • Unehäired
 • Seksuaalsuse langus
 • Immuundefitsiit
 • Üleüldine töövõime langus

Manustamine
Tähelepanu! Preparaatide manustamisel pidada vähemalt 2-minutilist vahet.
Mõlemasse ninasõõrmesse pihustada 1-2 pihustitäit preparaati 2-3 korda päevas.
Alternatiivne meetod: 10–15 tilka lahustada 30–50 ml vees. 2-3x päevas.

Maksa tervis

MatrixHepar – maksa patoloogiate ärahoidmiseks ja kõrvaldamiseks mõeldud profülaktiline preparaat. Mitmeetapilise energoinformatsioonilise töötlemise abil on preparaadile salvestatud hepatotsüütide energoinformatsiooniline maatriks. Need on erilised maksa rakud, mis osalevad: valkude sünteesis ja -säilitamises, süsivesikute transformatsioonis, kolesterooli-, sapisoolade- ja fosfolipiidide sünteesis, detoksikatsiooniprotsessides ning endeogeensete substantside organismist väljutamise ja neutraliseerimise protsessides. Hepatotsüütide ülesandeks on ka sapivedeliku moodustumise initsieerimine.
Hepatotsüüdid on stabiilsed rakud, see tähendab, et iga üksiku maksaraku jagunemiste arv inimese elutsüklis on kindlaks määratud. Seetõttu on nende rakkude elutegevuse kindlustamine väga tähtis. Hepatotsüütide metabolism on kõrgspetsialiseeritud raku metabolismiprotsess, sisaldades endas väga palju spetsiifilisi fermente, mida ei leidu organismi mitte üheski teises koes.
Maksa elu tagavat rolli inimese organismis on võimatu alahinnata. See võimas parenhümatoosne organ ühendab endas toidu seedumiseks vajaliku näärme ja väga spetsiifilise biokeemilise laboratooriumi funktsioonid. Just siin toimuvad kõik kesksed elutegevust toetavad biokeemilised reaktsioonid ja protsessid. Mida keerulisem on organi struktuur, seda suuremad on talle mõjuvad koormused ja seda õrnem see organ on. Vaatamata  maksa suurepärasele regeneratoorsele- ja taastumisvõimekusele on haiguste hulk, mis võivad minna üle maksapuudulikkuseks näitamas pidevat kasvutendentsi.
Kaasaegne elustiil, kvaliteetse toidu puudumine, ökoloogiline reostus, ravimid, viirused, seened, bakterid ja nende tekitatavad haigused nii koos kui ka eraldi võetuna on need mõjurid, mis maksa rakke hävitavad. MatrixHepar suudab need protsessid tagasi pöörata
Lisaks MatrixHeparile on soovitatav kasutada:

 • MatrixRelictum – maksa kudede pehme detoksikatsioon,sisaldab kõiki vajalikke vitamiine ja mineraalaineid
 • MatrixAnGel – puhastab ja tervendab verd
 • MatrixSalutem – taastab maksa kudede- ja soole-seedetrakti energeetika, noorendab neid, taastab nende eneseregulatsiooni energoinformatsioonilised mehhanismid.

Manustamine
12–15 tilka MatrixHepar lahustada 50–70 ml vees 2x päevas vähemalt 3 kuu vältel.

Sapiteede tervis

MatrixCholen – preparaat, mis sisaldab sapiteede- ja ravimtaimede energoinformatsioonilist maatriksit (naistepuna, mägi-kibuvits, harilik lääts, till). See unikaalne preparaat reguleerib organismis sapiteede funktsioneerimist ja see omakorda parandab maksa- ja seedetrakti tööd ja sellest omakorda paraneb organismi kui terviku funktsioneerimine.
Biliaarse süsteemi haiguste üheks iseloomustajaks on valu, düspeptiidsed häired, kollased silmavalged, naha kihelemine. Valud tekivad parema roidekaare all, harvem lisanduvad sinna ka abaluu piirkonna valud. Valu võib kiirguda paremasse õlga ning võib tugevneda peale rasvase-, teravamaitselise või vürtsika toidu söömist ja vahel võivad need tekkida ka teatud kehaasendite korral. Kui need valud tekivad ootamatult ja nendega kaasneb iiveldus ning oksendamine on tegemist maksakoolikutega ning suure tõenäosusega viitab see sapikividele.
Pole väga harv juhus, kui sapiteede- ja sapipõie haigustega kaasnevad pankreatiidid ja gastriidid, seetõttu on soovitatav probleemi lahendamisele läheneda süsteemselt ning  MatrixCholen’ile lisada juurde – MatrixHepar, MatrixGastro ja MatrixPancreas.
Kaasaegne elustiil koos piiratud füüsilise koormusega, rikutud ökoloogiaga ja toksiinidest ning säilitusainete poolt mürgitatud toiduga soodustab erinevate sapiteede ja sapipõie põletike ja põletikuliste protsesside arengu. Kui olete riskigrupis alustage MatrixCholen kasutamisega niipea kui võimalik, selleks, et vältida koletsüstiite ja sapipõie eemaldamist.
Kui sapipõis on eemaldatud, kasutage MatrixCholen’it regulaarselt, et vältida edaspidist kivide moodustumist sapiteedesse.
Manustamine
2x päevas, 12–15 tilka MatrixCholen segada 50–70 ml  vähemalt 2–3 kuu vältel.
Tähelepanu: kalkuloosse koletsüstiidi korral tarvitage preparaati alles peale arstiga konsulteerimist.

Kõhunäärme tervis

MatrixPancreas – unikaalne preparaat, millel puuduvad klassikalised ravimi omadused, kuid, millel on tugev bioloogilise aktiivsus ja puuduvad kahjustavad kõrvalmõjud.
Spetsiaalselt ettevalmistatud vette on unikaalsete tehnoloogiate kaasabil salvestatud tervete kõhunäärmerakkude-,põldosja-, takja-,  võilille- ja maarjaohaka energoinformatsioonilisedne maatriksid.
Kõhunääre on äärmiselt tähtis organ, sest just tema sünteesib tähtsamaid seedeprotsessides osalevaid fermente. Ka hormoon insuliin, mis osaleb veresuhkru taseme kontrollis, sünteesitakse kõhunäärmes.
Ööpäevas toodab kõhunääre 500–1000 ml  pankrease mahla, mis koosneb fermentidest, sooladest ja veest. Neid fermente nimetatakse ka „profermentideks“ sest nad sünteesitakse mitteaktiivses vormis. Sattudes 12-sõrmiksooles oleva toidu sisse hakkavad erituma hormoonid, mis käivitavad pankrese mahlas olevaid fermente aktiveeriva reaktsioonideahela.  Kõige tugevam kõhunäärme mahla eritumist stimuleeriv aine on maomahla koostises olev soolhape, mis peensoolde sattudes aktiveerib soole limaskestas sekretiini ja pankreosüümiini eritumise ja mis omakorda stimuleerivad kõhunäärme fermentide sünteesi.
Kõhunäärme sisesekretoorne funktsioon seisneb hormoonide insuliin ja glükagoon sünteesis. Neid sünteesivad kõhunäärme sabaosas olevad rakugrupid nn. Langerhansi saarekesed. Nad koosnevad peamiselt alfa- ja beetarakkudest. Tervel inimesel on neid 1-2 miljonit.
Kaasaegne elustiil soodustab väga paljude kõhunäärmehaiguste teket ja arengut. MatrixPancreas aitab vältida kõhunäärme rakkude ja -kudede degradeerumist, see omakorda aitab säilitada organismi kui terviku funktsioneerimist.
Manustamine
2x päevas, 12–15 tilka MatrixPancreas segada 50–70 ml  veega ja tarvitada vähemalt 2–3 kuu vältel.

Neerude tervis

MatrixNephra – sisaldab endas neerude-, kirburohu-, kase lehtede- ja peterselli seemnete energoinformatsioonilisi maatrikseid. Preparaat mõjutab neeru kudede funktsioone, reguleerib nende tööd, suurendab regeneratsiooni ning parandab ainevahetusprotsesside kulgemist.
Neerud on elutähtsad organid. Mistahes muutused nende töös mõjutavad organismi tervikuna.
Neerude funktsioonid:

 • Eritusfunktsioon
 • Osmoosi regulatsioon
 • Ioonainevahetuse regulatsioon
 • Endokriinfunktsioon (sisesekretoorne)
 • Metaboolne
 • Osalus vereloomes

Neerusid kahustab terve spektritäis erinevaid haiguseid, lisaks veel alkohol ja suitsetamine. Pole tarvis oodata, et neerud haigestuksid, et neid siis ravima hakata. Võtke MatrixNephra ja alustage profülaktikaga juba täna.
Lisasoovitused MatrixNephra kasutamiseks:
Kui haigestumist pole õnnestunud vältida on väga oluline haigusele läheneda süsteemselt, järgnevad preparaate kasutades:

 • MatrixSalutem – taastab neeru kudede energeetika, noorendab neid, taastab nende eneseregulatsiooni energoinformatsioonilised mehhanismid.
 • MatrixSelen – väga efektiivne pielonefriitide ja kusekivihaiguse korral, on antioksüdandiks ja mineraalide ainevahetuse korrigeerijaks.
 • MatrixCoronar – kaitseb veresooni, erinevates geneesides veresoonte haiguste profülaktika. Taastab veresoonte rakkude omavahelise signaalidevahetuse.
 • MatrixRelictum – kaitseb neerusid nefrotoksiliste ainete kahjustava mõju eest. Orgaanilistel hapetel on nefroprotektori- ja kuseeritust soodustavad omadused.

Manustamine
2x päevas, 12–15 tilka MatrixNeprat segada 50–70 ml  veega ja tarvitada vähemalt 2–3 kuu vältel.

Luude- ja liigeste tervis

Tugi-liikumisaparaadi hea seisukord on aktiivse eluviisi ja kõrge elukvaliteedi pandiks.
MatrixOsteo on spetsiaalselt luude ja liigeste haiguste tarbeks ja profülaktikaks välja töötatud preparaat ja sisaldab endas  luukudede-, naistepuna-, mumio-, kalmuse juure- ja lutserni energoinformatsioonilisi maatrikseid.
MatrixOsteo’l on regulatoorne toime luukoe rakkude biosünteesi protsessidele, osteoblastide ja osteoklastide omavaheline suhe kaasa arvatud ning seeläbi mõjutatakse positiivselt kõiki luustikus toimuvaid protsesse ja koe üldiseid omadusi.
Noorena on inimese luu- ja kõhrkoe moodustumise ning uuenemise protsessid tasakaalus. Vanuse lisandudes rakkude uuenemine aeglustub. See viib luukoe tiheduse langusse ning ka liigestes olev kõhrkude ja selgroolülide vahekettad hakkavad kuluma.  Tekivad tingimused artroosi ja osteokondroosi arenguks. Nende haiguste tundemärgid on olemas peaaegu kõigil, kes on ületanud 60. eluaasta piirijoone. Seetõttu tasub profülaktikale hakata mõtlema enne, kui kusagilt valutama hakkab.
Luude tihedus hakkab naistl eriti kiiresti langema menopausi järgsel perioodil. See toibub, kuna östrogeenide süntees järsult on langenud ja need hormoonid ei kindlusta mitte ainult naise reproduktiivfunktsioone, surudes alla luukoe rakkude hävinemisprotsesse on neil mõju ka luukoele tervikuna. Seetõttu võiks iga naine, 50. eluaastast alates lasta oma luukoe tihedust analüüsida ja kui seal on juba muutuseid märgata, siis profülaktilise vahendina kasutada selleks preparaati MatrixOsteo.
Lisasoovitused:
Kui on olemas reaalsed probleemid luudes liigestes, siis vajab see juba süsteemset lähenemist. Sellistel puhkudel tuleks MatrixOsteole lisada MatrixSalutem (energoinformatsiooniline eliksiir), MatrixRelictum (fulvohapete, humiinhapete, vitamiinide ja mineraalide kompleks), MatrixAnGel (sidekoe tervist taastav preparaat), MatrixCoronar (veresooni taastav preparaat).
Manustamine
2x päevas, 12–15 tilka MatrixOsteo segada 50–70 ml  veega ja tarvitada vähemalt 2–3 kuu vältel.

Meeste tervis

MatrixTestes – on spetsiaalselt munandite haiguste tarbeks ja profülaktikaks välja töötatud preparaat ja sisaldab endas munandite noorte tervete kudede (meeste sugunäärmed)-, naistepuna-, hariliku puju- ja kalmuse juure energoinformatsioonilisi maatrikseid.
MatrixTestesel on regulatoorne toime munandite rakkude struktuurile ning -funktsionaalsusele. Kiirenevad nii taastumine kui ka regeneratsiooniprotsess.
Munand on keerukas nääre. Ta koosneb umbes tuhandest sidekoes paiknevast tugevalt keerdunud seemnekanalist. Seemnekanalites moodustuvad spermatosoidid, munandite sidekoes paiknevates interstitsiaalsetes rakkudes toodetakse aga meessuguhormooni – testosterooni.
Munandite peamine funktsioon on spermatosoidide formeerimine ja testosterooni süntees. Munandimanustes toimub spermatosoidide valmimine ja nende juhtimine seemnejuhadesse.
Testosteroon:

 • Kindlustab embrüogeneesis sugulise diferentseerumise
 • Osaleb esmaste ja teiseste sootunnuste väljaarenemises
 • Kesknärvisüsteemi struktuuride, mis vastutavad soolise käitumise ja funktsioonide eest, formeerimine
 • Üleüldine anaboolne mõju, mis määrab skeleti- ja lihaskonna arengu ning nahaaluse rasvkoe paiknemise
 • Spermatogeneesi regulatsioon
 • Lämmastiku, kaaliumi, fosfori ja kaltsiumi säilimine organismis
 • RNA sünteesi aktiveerimine
 • Erütropoeesi stimulatsioon

MatrixProsta – eesnäärme patoloogiatele suunatud profülaktiline preparaat.
MatrixProsta – sisaldab endas eesnäärme noorte tervete kudede-, naistepuna-, kalmuse juure- ja hariliku puju energoinformatsioonilisi maatrikseid. Sellel unikaalsel preparaadil on regulatoorne toime eesnäärme kudede rakkude struktuurile ning -funktsionaalsusele. Kiirenevad nii taastumine kui ka regeneratsiooniprotsess.
Eesnääre on mehe suguorgansüsteemi eksokriinnääre, mille anatoomiline paiknemine määratleb tema peamised funktsioonid. Tal on teatud kindel kuju, vanuse kasvades hakkab ta suurenema ning sageli tema kuju ka muutub. Mehe tervise jaoks on see organ niivõrd tähtis, et sageli kutsutakse teda isegi mehe teiseks südameks. Mistahes probleemide korral on eesnäärme ravi keeruline ja pikaajaline protsess.
Eesnääret läbib kusekanal ning eesnäärme rolliks on  selle kanali sulgemine ja avamine. Haigestumise korral urineerimisvajadus sageneb, on raskendatud või  lausa valulik. Prostata vastutab ka ejakulaadi (sperma vedel osa) tootmise eest. Suguakti ajal eritab ta vedelat sekreeti. Ejakulatsiooni võimsus ja suguaktist saadav nauding mistahes eesnäärme probleemi korral on tunduvalt madalam. Orgasm on laialivalguv ja ka reproduktiivvõimekus on languses. Näärmes tekkivate põletike algstaadiumis hakkab erituma mäda sarnast vedelikku ja see on spermatosoididele hukutava toimega.
Eesnääret ümbritseb närvipõimik ning põletiku korral võib mees tunda valu väga erinevates piirkondades – ristluudes, vöökohas, kusekanalis, kõhu allosas ja munandites ning mitte alati pole võimalik valude tegelikku põhjust välja selgitada.
Tuleb meeles pidada, et eesnääre on organ, mida kahjustavad paljud erinevad haigused. Selleks, et oma jõudu säilitada, peab mees harjuma oma eesnäärme tervise eest hoolitsema ning vajadusel muutma elustiili ning regulaarselt tegema eesnäärme haiguste profülaktikat.

Tähelepanu: Preparaatide manustamisel pidada vähemalt 2-minutiline vahepaus.
Manustamine
2x päevas, 12–15 tilka segada 50–70 ml  veega ja tarvitada vähemalt 2–3 kuu vältel.

Kilpnäärme tervis

MatrixThyroidea – kilpnäärme patoloogiate kõrvaldamiseks ja ennetamiseks mõeldud profülaktiline vahend.
MatrixThyroidea – sisaldab endas kilpnäärme noorte tervete kudede-, saialile-, põldosja-, vereurmarohu- ja  kopsurohu energoinformatsioonilisi maatrikseid. Sellel unikaalsel preparaadil on regulatoorne toime kilpnäärme kudede rakkude struktuurile ning -funktsionaalsusele. Kiirenevad nii taastumine kui ka regeneratsiooniprotsess.
Kilpnääre kontrollib oma joodi sisaldavate hormoonide abil praktiliselt kõikide organite ja süsteemide tööd.
Kui organismis ei leidu piisavalt kilpnäärme hormoone – kaltsitoniini, trijoodtüroksiini (Т3) ja türoksiini (Т4) – ei toimi:

 • Normaalne ainevahetus
 • Rakkude, organite ja luustiku kudede küpsemine
 • Rakkude ja organismi kui terviku energeetiline toide

Kilpnäärme haigused on tänapäeval võtmas üldpatoloogilist tähendust. Seda näitab väga laialdane:

 • Erinevad hüpotüreooside vormid
 • Radiatsiooni, toksiinide, ravimite ja teiste kahjustavate faktorite mõju
 • Autoimmuunhaigused
 • Onkoloogilised haigused
 • Kirurgilised faktorid

Kilpnäärme probleemide profülaktiline kompleksprogramm:

 • MatrixSelen + MatrixAngel –  mõlemat 20 tilka 0,5 l vee kohta ja vesi päeva vältel väikeste lonksudega ära juua
 • MatrixThyroidea 2x päevas, 12–15 tilka segada 50–70 ml  veega ja tarvitada vähemalt 2–3 kuu vältel.
 • MatrixTymus2 – 5 tilka keele alla (autoimmuunne türeoidiit)
 • MatrixTymus1 –  5 tilka keele alla

Autoimmuunse türeoidiidi korral pole soovitatav tarvitada joodipreparaate, kanda kehale joodi-triipe ja loputada kurku joodi sisaldavate preparaatidega.
Manustamine
2x päevas, 12–15 tilka MatrixThyroidea segada 50–70 ml  veega ja tarvitada vähemalt 2–3 kuu vältel.

Naise tervis

MatrixOvarium – naise sugunäärmete patoloogiate kõrvaldamiseks mõeldud profülaktiline vahend.
MatrixOvarium – sisaldab endasnaise sugunäärmete noorte tervete kudede-, hariliku pune-, viirpuu-, metsmaasika- ja hõbemarani energoinformatsioonilisi maatrikseid. Sellel unikaalsel preparaadil on regulatoorne toime naise sugunäärmete kudede rakkude struktuurile ning -funktsionaalsusele. Kiirenevad nii taastumine, ainevahetus kui ka regeneratsiooniprotsess.
Munasarjad on suguorgansüsteemi paarisorganid, milledes valmivad munarakud. Kui munarakk on küps hakkab ta mööda munajuha alla laskuma ning viljastamist ootama.
Need sugunäärmed hakkavad kõikidel tüdrukutel funktsioneerima alates menstruaaltsükli käivitumishetkest. Neid perioode ontüdruku elus kolm: generatiivne – munarakkude moodustumine; vegetatiivne – naise suguorganite küpsemine (esmased sootunnused) ja skleleti ning rinnanäärmete areng, karvade kasv jne ning hormonaalne. Viimane seisneb naissuguhormoonide östrogeen, progesteroon ja meeshormoon androgeen moodustumises. Östrogeen on vajalik munasarjade küpsemisprotsessis, progesteroonid vastutavad, et rasedus ei katkeks, androgeeni läheb vaja aga lihaskonna arengus ning füüsilise jõuvaru suurenemises.
Lootel hakkavad munasarjad arenema teisel raseduskuul ning nende areng kestab menstruaaltsükli alguseni. Munasarjad alustavad aktiivset tööd koos sugulise küpsemisega ning see kestab ajani, kui algab kliimaks. Munasarjad peavad tagama selle, et munarakk saaks viljastuda. Kuid kui seda ei toimu, teevad nad kogu tsükli uuesti läbi. Nii kordub see seni, kuni kestab naise reproduktiivperiood. Igal aastal sugurakkude hulk munasarjades väheneb. Loote munasarjad sisaldavad umbes miljonit sugurakku, 45-50. eluaastaks ei jää reeglina naisele alles mitte ühtegi sugurakku. Naise organism uusi munarakke ei tooda vaid kulutab neid, mis tekkisid looteperioodil – seetõttu tuleb tulevase naise reproduktiivtervise eest hakata hoolt kandma rasestumise hetkest alates .
MatrixMetra – naise emaka patoloogiate kõrvaldamiseks mõeldud profülaktiline vahend.
MatrixMetra – sisaldab endas naise emaka noorte tervete kudede-, raudrohu-, veiste südamerohu- ja kummeli energoinformatsioonilisi maatrikseid. Sellel unikaalsel preparaadil on regulatoorne toime naise sugunäärmete kudede rakkude struktuurile ning -funktsionaalsusele. Kiirenevad nii taastumine, ainevahetus kui ka regeneratsiooniprotsess.
Emakas kujutab endsast naise suguorgansüsteemi lihaselist õõnesorganit, kuhu kinnitub embrüo ja millest seal areneb loode.  See on emaka põhifunktsioon. Teiseks funktsiooniks on naise menstruaalfunktsiooni kindlustamine.
Emaka peamine funktsioon on viljastunud munaraku vastuvõtt ja selle toitmine, kuni ajani, kus loote areng on jõudnud sinnamaale, mil ta on valmis eluks välises keskkonnas. Igakuiselt mõjutavad emaka siseseina hormoonid. Sellega valmistatakse organsm ette viljastumiseks. Lisaks täidab emakas veel naise organismis puhastavat funktsiooni. Iga menstruaaltsükli ajal tõmbub emakas kokku ning tõukab endast mittevajaliku seesmise kihi välja. Just sel perioodil ongi naisel menstruatsioon. Emakal on ka kaitsefunktsioon. Ta kaitseb õrnu munajuhasid infektsioonide ja patoloogiliste mikroorganismide eest. Emaka kael omakorda eritab lima, mis aitab neid baktereid emakakaela kanalist ja tupest väljutada. Emakas aitab ka seemnerakkudel munarakuni jõuda. Peale suguakti tõmbub emakas aktiivselt kokku ning aitab seemnerakke munajuhadeni jõuda. Samuti on emakal teiste organite ja organsüsteemide toetamise funktsoon. Emakas hoiab soolestikku ja kusepõit oma ettenähtud asupaikades.

Tähelepanu: preparaatide manustamisel pidada vähemalt 2-minutilist pausi.
Manustamine
2x päevas, 12–15 tilka MatrixMetra segada 50–70 ml  veega ja tarvitada vähemalt 2–3 kuu vältel.
Tugev immuunsus

MatrixThymon1 – Immuunsüsteemi üldiseks taastamiseks mõeldud profülaktiline vahend.

Harknääre on üks tähtsamaid inimkehas asuvaid organeid. Oma nimetuse on ta saanud seetõttu, et sarnaneb oma välimuselt tähele «V». Kuid tal on ka teisi nimetusi. Meditsiinis kutsutakse teda enamasti tüümuseks, mis ladina keelest ümber panduna tähendab elujõudu.
Tema tähtsust on võimatu alahinnata. Immuunsüsteemi töös  on tal väga suur roll. Võib isegi väita, et tegemist on immuunsüsteemi keskse organiga, sest temas leiduvad lümfotsüüdid kaitsevad meie rakke meie võõraste organismide ning ainete eest. Harknääre justnagu „õpetab“ immuunrakud välja, vajadusel formeerib ning suunab õigesse kohta.
Väikelastel on just tüümus selleks organiks, mis on relvastatud kõikide kaitsefunktsioonidega. Alles siis, kui laps kasvab ja tema teised organid lõplikult välja arenevad, lähevad ka kaitsefunktsioonid neile üle.  Tüümus on „kool“ kus toimub luuüdis olevatest tüvirakkudest moodustuvate immuunrakkude – lümfotsüütide – kiirendatud väljaõpe. Sattudes harknäärmesse, muunduvad immuunsüsteemi „vastsündinud sõdurid“ T-lümfotsüütideks, mis on võimelised võitlema viirustega, infektsioonidega ja autoimmuunsete haigustega.
Harknäärme anatoomia omab vanuselisi iseärasusi. Ta kasvab kuni sugulise küpsuse saavutamiseni ja tema sünnihetke mass 12g, suureneb 35-40 grammini. Umbes 15. eluaastal hakkab see organ taandarenema. 25. eluaastaks on tema kaal 25 grammi ja 70. eluaastaks on selle näärme kaaluks umbes 6 grammi.
Miks tüümus ühtedel inimestel vananeb ja kaob ja teistel mitte on täna raske öelda.  Kahtlemata on hea, kui see toimub võimalikult hilises vanuses, sest harknääre on suuteline aeglustama organismi bioloogilise kella tiksumist.
MatrixThymon1 on loodud spetsiaalselt harknäärme funktsineerimist toetama.
MatrixThymon1 on soovitatav kasutada sagedaste külmetushaigustesse haigestumiste korral, operatsioonijärgsel taastusperioodil, krooniliste haiguste korral (bronhiit, piolonefriit), selleks et tõsta immuunsüsteemi üldist võitlusvõimet.
MatrixThymon2 – autoimmuunhäirete kõrvaldamiseks mõeldud profülaktiline vahend.
MatrixThymon2 – sisaldab endas tüümuse noorte tervete kudede-, naistepuna-, maasapi- ja põldosja energoinformatsioonilisi maatrikseid. Sellel unikaalsel preparaadil on regulatoorne toime immuunsüsteemi rakkude struktuurile ning -funktsionaalsusele. Kiirenevad nii taastumine, ainevahetus kui ka regeneratsiooniprotsess.
Autoimmuunhaigused on haigused, mis on setud immuunsüsteemi funktsionaalsete häiretega, kus immuunsüsteem hakkab võtma organismi enda kudesid kui võõraid ning seejärel ründab, et organismi kaitsta. Selliseid haiguseid kutsutakse veel süsteemseteks, sest rünnatakse tervet organsüsteemi või organismi tervikuna.
Selliste protsesside tekkemehhanism on veel ebaselge. Seda võivad provotseerida traumad, stress, alajahtumine, infektsioonid jne.
Lümfotsüüdid – immuunsüsteemi rakud – läbivad oma „lahingväljaõppe“ tüümuses ja lümfisõlmedes.  Seejuures õpib iga rakukloon ära tundma erinevaid võõrvalke, et tulevikus võimalikult edukalt erinevate infektsioonidega võidelda.
Mingil põhjusel õpib osa lümfotsüütidest oma organismi valke tundma kui võõraid. Normaalsetes oludes kontrollib immuunsüsteem selliseid lümfotsüüte väga karmilt. On vägagi tõenäoline, et neid lümfotsüüte kasutab organism haigete ja vale tsükliga töötavate rakkude hävitamiseks. Mingil põhjusel aga osadel inimestel immuunsüsteem kaotab nende üle kontrolli, rakkude aktiivsus tõuseb ja käivitub normaalsete rakkude hävitusprotsess – autoimmuunne haigus.
MatrixThymon2 annab organismile tüümuse noorte „etalonkudede“ informatsiooni, mis on suuteline immuunmehhanismi taas õigetele rööbastele suunama. See vähendab autoimmuunseid seisundeid ning langetab organismi hüpertundlikkust spetsiifiliste valkude suhtes (allergilised protsessid). Läbi selle langeb organismi põletikuline koormus.
Tähelepanu: preparaatide manustamisel pidada vähemalt 2-minutilist pausi.
Manustamine
2x päevas, 12–15 tilka segada 50–70 ml  veega ja tarvitada vähemalt 2–3 kuu vältel.

Kopsude tervis

MatrixPnevma – sisaldab endas kopsude tervete kudede-, kadaka-, põldosja- ja paiselehe energoinformatsioonilisi maatrikseid. Sellel unikaalsel preparaadil on regulatoorne toime kopsu kudede rakkude struktuurile ning -funktsionaalsusele. Kiirenevad nii taastumine, ainevahetus kui ka regeneratsiooniprotsess.
Kopsude näol on tegemist elutähtsa organiga, mis läbi hingamisfunktsiooni vastutavad hapniku ja süsihappegaasi ainevahetuse eest organismis.
Tähtsaimaks ongi gaaside ainevahetus — hemoglobiini varustamine hapnikuga ja süsihappegaasi väljutamine. Hapnikurikka õhu sattumine kopsudesse ja süsihappegaasirikka õhu väljutamine toimub tänu diafragma ja rinnakorvi aktiivsele liikumisele ja samuti kopsude endi kokkutõmbevõimekusele. Kuid kopsudel on veel funktsioone:

 • kergendades süsihappegaasi partsiaalse rõhu muutumist, muudetakse vere pH-d.
 • Angiotensiini muundava fermendi abil muundavad angiotensiin I angiotensiin II-ks
 • Kaitsevad südant löökide eest
 • Eritavad immuunoglobuliin-A ja antimikroobseid ühendeid bronhiaalsesse sekreeti ning kaitsevad organismi respiratoorsete infektsioonide eest. Bronhides olev lima sisaldab antimikroobse toimega glükoproteiine nagu mütsiin, laktoferriin, lisotsüüm ja laktoperoksidaas.
 • Bronhide ripsepiteel on väga tähtis kaitsesüsteem piisknakkuse teel levivate haiguste vastu.
 • Kopsud on organismi verereservuaariks. Vere kadu suurest vereringest võidakse osaliselt kompenseerida kopsudes oleva verega

MatrixPnevma toime on suunatud kopsu kudede taastamisele ning kõikvõimalike kopsu patoloogiate profülaktikale. Soovitatav kasutada kõikdele suuremate linnade ning halva ökoloogilise keskkonnaga paikade elanikele, tööstusettevõtete töötajatele, suitsetajatele, aktinomükoosi haigetele, aspergilloosihaigetele, gripihaigetele, kandidamükoosi haigetele, ägedate viirusnakkuste korral, tuberkuloos, süüfilis ja teised infektsioonid. Teda võib kasutada toetava ravipreparaadina bronhiaalastma, bronhiidi ja pneumoonia korral.
Tuberkuloosi, kopsupõletiku ja kopsude onkoloogiliste haiguste korral pole MatrixPnevma inhalatsioonid soovitatavad.
Manustamine
2x päevas, 12–15 tilka MatrixPnevma segada 50–70 ml  veega ja tarvitada vähemalt 2–3 kuu vältel.
Kroonilise bronhiidi, astma komponentidega bronhiidi, bronhiaalastma ja kopsu emfüseemi korral on soovitatav teha inhalatsioone nebulisaatoriga (nebulizer): 10 tilka 2ml füsioloogilise lahuse kohta ning seansi kestus 10-15 minutit.

Neerupealiste tervis

MatrixAdrenalis – neerupealiste patoloogiate kõrvaldamiseks mõeldud preparaat.
MatrixAdrenalis – sisaldab endas neerupealiste tervete kudede-, kopsurohu-, kirburohu, ja nõgese lehtede energoinformatsioonilisi maatrikseid. Sellel unikaalsel preparaadil on regulatoorne toime neerupealiste kudede rakkude struktuurile ning -funktsionaalsusele. Kiirenevad nii taastumine, ainevahetus kui ka regeneratsiooniprotsess.
Neerupealised on näärmelised sisesekretsiooni paarisorganid ja asuvad neerude ülemiste pooluste peal. Nad täidavad inimese organismis tervet rida elutähtsaid funktsioone: sünteesivad hormoone, osalevad ainevahetusprotsesside regulatsioonis, aitavad närvisüsteemil ja organismil tervikuna vastu seista stressile ning pärast stressisituatsioone aitavad kaasa kiirele taastumisele.
Neerupealised on meie organismi tohutu reserv. Kui neerupealised on terved ja oma funktsioonidega hakkama saavad ei tunne inimene stressiperioodil või -situatsioonides väsimust ega nõrkust. Kui nende organite funktsionaalsus on languses ei suuda stressisituatsiooni sattunud inimene sellest pikka aega väljuda ega toibuda. Isegi veel 2-3 päeva pärast sündmust tunneb inimene nõrkust, unisust, tal võivad olla paanikahäired ja ta on närviline. Sellised sümptomid kõnelevad võimalikust häirest neerupealiste töös. Pikaajalise või sagedase stressiga neerupealiste mõõtmed suurenevad, pikka aega kestva depressiooni korral aga ei funktsioneeri nad enam õigesti, ei tooda piisavas koguses hormoone ja fermente ning aja jooksul viib see terve rea haiguste tekkeni, mis inimese elukvaliteeti märgatavalt langetavad ning kui inimene midagi ette ei võta on tagajärjed järjest rängemad.
Iga neerupealne toodab hormoone ning koosneb neerupealiste koorest ja säsist, mis erinevad teineteisest oma ehituse ja hormoonide tootmise poolest. Säsis sünteesitakse kateholamiine, mis osalevad kesknärvisüsteemis, ajukoores ja hüpotalamuses toimuvate protsesside regulatsioonis. Nad mõjutavad süsivesikute, rasvade ja elektrolüütide ainevahetusprotsessides ning südame ja veresoonte ning närvisüsteemi regulatoorsete protsessidele.

Manustamine
2x päevas, 12–15 tilka MatrixAdrenalis segada 50–70 ml  veega ja tarvitada vähemalt 2–3 kuu vältel.

Arteriaalse vererõhu normaliseerimine

Hüpertoonia on üks enamlevinumaid südame-veresoonkonna haiguseid, mis areneb välja veresoonte tööd reguleerivate tsentrite esmastele funktsionaalsetele häiretele järgnevate neurohumoraalmehhanismide ja neerude geneesiga, mida iseloomustavab rõhu tõus arterites ning raskemate haigusvormide korral funktsionaalsed ja orgaanilised muutused kesknärvisüsteemis, südames ja neerudes.
MatrixP1
Profülaktiline vahend, mis on suunatud tsüstoolse (ülemise) arteriaalse vererõhu normaliseerimiseks.
Koostis: preparaadi baasiks olevale veele on kantud südame-, dauuria lehise- ja viirpuu energoinformatsioonilised maatriksid.
Kasutamine:
Sobib hästi kokku ravimitega, mis normaliseerivad arteriaalset vererõhku. Ravimite tarvitamist MITTE KATKESTADA!
1. Hpommikul mõõta arteriaalne vererõhk
2. Võtta arsti poolt määratud ravimid.
3. 20–30 minuti möödudes võtta MatrixP1 – 5 tilka koos 50–70 ml veega (3-5 minutit enne MatrixP2 manustamist) – 3 x päevas.
Kui vererõhk on normaliseerunud (130/70, 120/70) vähendada vererõhu ravimi soovituslik doos veerandile ning MatrixP1 doos suurendada 10–15 tilgale ühe supilusikatäie vee kohta.
4. Edasisel vererõhu normaliseerumisel vähendada kõik ravimid  doosini  1/2 või 1/4 tabletti soovituslikust doosist 3x päevas, kuid ravimite manustamist mitte lõpetada.
MatrixP2
Profülaktiline vahend, mis on suunatud diastoolse (alumise) arteriaalse vererõhu normaliseerimiseks.
Koostis: preparaadi baasiks olevale veele on kantud veresoonte-, dauuria lehise- ja nõgese energoinformatsioonilised maatriksid.

Kasutamine:
Sobib hästi kokku ravimitega, mis normaliseerivad arteriaalset vererõhku. Ravimite tarvitamist MITTE KATKESTADA!
1. Hpommikul mõõta arteriaalne vererõhk
2. Võtta arsti poolt määratud ravimid.
3. 20–30 minuti möödudes võtta MatrixP2 – 5 tilka koos 50–70 ml veega (3-5 minutit peale MatrixP1 manustamist) – 3 x päevas.
Kui vererõhk on normaliseerunud (130/70, 120/70) vähendada vererõhu ravimi soovituslik doos veerandile ning MatrixP2 doos suurendada 10–15 tilgale ühe supilusikatäie vee kohta.
4. Edasisel vererõhu normaliseerumisel vähendada kõik ravimid  doosini  1/2 või 1/4 tabletti soovituslikust doosist 3x päevas, kuid ravimite manustamist mitte lõpetada

Kehakaalu normaliseerimine

MatrixAntifame1
Söögiisu ja kehakaalu normaliseeriv preparaat. Preparaadi baaskomponendiks olevale veele on kantud näljakeskuse tööd blokeeriv energoinformatsiooniline maatriks.
Koostis: spetsiaalselt ette valmistatud vesi, šungiidi lahus, dauuria lehise ekstrakt, hõbeda ioonid, kahevalentne seleen (Se+2)
MatrixAntifame2
Metaboolseid protsesse normaliseeriv preparaat (ainevahetuse aktiveerimine).
Koostis: spetsiaalselt ettevalmistatud vesi, šungiidi lahus, mägi-kibuvitsa ekstrakt, dauuria lehise ekstrakt, hõbeda ioonid, kahevalentne seleen (Se+2).
Rasvumine võib põhjustada:

 • Metaboolne sündroom
 • Hüpertoonia, südame isheemiatõbi, II-tüübi diabeet
 • Liigne rasv kõhu piirkonnas tekitab kõrgenenud kõhu seesmise rõhu ning kõhuõõne organite verevarustus häirub
 • Venoosse vere seiskumine
 • Krooniline pankreatiit
 • Krooniline koletsüstiit
 • Maksa rasvdüstroofia
 • Mao allavajumine
 • Kõhukinnisus, meteorism
 • Veepeetus, tursed
 • Peavalud, pearinglus, unetus, kiire väsimine
 • Menstruaaltsükli häired
 • Impotentsus
 • Rasvkoe kasv põhjustab veresoonte juurdekasvu, mis lõppkokkuvõttes põhjustab südame ülekoormust

Kasutamine
MatrixAntifame1 ja MatrixAntifame2  5–10 tilka 30-40 minutit enne sööki keele alla, 3-4x päevas,  3–6 kuu vältel kuni kehakaalu normaliseerimiseni.
Sellele järgneb toetav teraapia – 5 tilka 3–4 x päevas.
Preparaate tarvitatakse koos!

MatrixRelictum

Ürgse looduse väe ja teaduse tipptehnoloogiate sünergia.
Looduslikest orgaanilise tooraine allikatest saadav bioaktiivsete orgaaniliste hapete, vitamiinide ja mineraalide kontsentraat. Humiin- ja fulvohapete allikas.
Looduskeskkonna saastumine, põllumajandusmaade tühjaks kurnamine, ebaõige toitumine, erinevad haigused ja patoloogiad – see on mittetäielik mikro- ja makroelementide defitsiidi tekkimise nimekiri.
Inimene asub keskkonnas, kus on kõrgenenud viiruste-mikroorganismide koormus ning tohutul hulgal kõikvõimalike ning -võimatuid allergeene.
Kuidas ellu jääda? Kuidas end neis karmides oludes kaitsta ja kuidas terveks jääda? Kuidas saada hääbuma hakanud tervis tagasi, kui isegi kõik seesmised reservid on ammendunud või ammendumas? Nagu varasematelgi aegadel, nii ka praegu, ulatab abikäe Venemaa võimas loodus ja sel korral teeb ta seda uusimate tipptehnoloogiate kaasabil.
MatrixRelictum on väga võimas organismi kompleksselt tervendav preparaat. Tal on väga kõrge bioloogiline omastatavus. Ta sisaldab täielikku mineraalde-mikroelementide- ja aminohapete spektrit: looduslikud polüsahhariidid, peptiidid, 20 aminohapet, vitamiinid, steriinid, rasvhapped polüfenoolid ja ketoonid koos allgruppidega, flavonoidid, flavoonid, flaviinid, katehhiinid, parkained, kinoonid, isoflavoonid, tokoferoolid jt. Kokku üle 70 erineva eluks vajaliku komponendi.
MatrixRelictum tõstab energianivood
Tema koostisse kuuluvad orgaanilised happed on kopleksühendid, milledel on unikaalne võimekus ligi „meelitada“ nii positiivseid kui ka negatiivseid ioone. Meie organismis olevad toitained asuvad taimsete mineraalidega sünergilisse reaktsiooni ning rakkud saavad rohkem energiat. Füüsiline vorm hakkab paranema, vastupidavus kasvab, mõtted muutuvad selgemaks ning keskendumisvõime paraneb. Immuunsüsteem saab oma võitlusvõimekuse tagasi: ta muutub külmetus- ja gripiviirustele vastupidavamaks, pH normaliseerub jne.
MatrixRelictum normaliseerib organismis happe-aluse tasakaalu.
MatrixRelitumi koostisse kuuluvad orgaanilised happed, vitamiinid ja mineraalid aitavad organismil võidelda atsidoosiga (liigne happesus) – nad neutraliseerivad vedelikkeskondades olevaid happeid ja nad on võimasad antioksüdandid, mis kaitsevad organismi vabade radikaalide rünnakute eest, mis teeb MatrixRelitumist potensiaalselt asendamatu profülaktilise abivahendi paljude haiguste puhuks, onkoloogia kaasa arvatud.
MatrixRelictum = võimas detoksikatsioon
Preparaadi koostises olevate humiin- ja fulvohapete üheks kõige tähtsamaks omaduseks on toksiinide väljutamine. Raskemetallidele, organofosfaatidele, nitraatidele, nitrititele, barbituraatidele ja teistele toksilistele ainetele on MatrixRelictum tõhusaks absorbendiks.
MatrixRelictum – abi maksale ja soole-seedetraktile.
Tänu katvale efektile, on ta tõhus põletike alandaja ning vähendab soolestikust kahjulike ainete imendumist vereringesse ning neutraliseerib patogeense mikrofloora tekitatavaid mõjutusi.
Humiinhapped osalevad aktiivselt maksa ainevahetusprotsessides, neutraliseerivad toksiine ning normaliseerivad maksafermentide nivood, stimuleerivad rakuhingamist ja kiirendavad kahjustunud maksarakkude uuenemist.
MatrixRelictum ja põletikud
Humiinhapetel on põletikevastane toime. Nad kiirendavad läbi fibroblastide poliferatsiooni haavade ja haavandite kinnikasvamist, aktiveerib vee-, valkude- ja rasvade ainevahetus. Neil on pidurdav toime prostaglandiinide sünteesile – põletike mediaatoritele. Samal ajal toimub lokaalselt kudede hülauronidaas ja kiireneb haavade kinnikasvamine. Humiinhapetel on avastatud pidurdav efekt proteolüütilistele fermentidele, milledel on kahjustav toime nii nahale kui veresoontele.
MatrixRelictum – abi ateroskleroosi korral
Humiinhapetel on võimekus siduda ja ära tunda neid aineid, mida organismis on üleliia. Nad formeerivad madala tihedusega lipoproteiinidest ja kolesteroolist kompleksid ning väljutavad need organismist ja see teeb neist, efektiivse vahendi ateroskleroosi ja selle tagajärgedega võitlemisel.
MatrixRelictum – allergiavastane efekt
Humiinhapped vähendades organismi tundlikkust, seovad ja väljutavad aktiivselt allergeene. Allergiasümptomid mööduvad ja eosinofiilide hulk veres normaliseerub.
MatrixRelictum – antistress.
Humiinhapetel on neerupealiste poolt sünteesitavate stressihormoonide (adrenaliin ja noradrenaliin) suhtes regulatoorne toime.
Kõrgenenud adrenaliin ja noradrenaliin räägib organismi häireseisundist. Üleliigsed hormoonid blokeeritakse humiinhapete poolt ja nad ei jõua rakkude retseptoriteni. Lisaks rikastavad humiinhapped erütrotsüüte hapnikuga ning see parandab üleüldist enesetunnet ja jõuvarude lisandumist.
MatrixRelictum on:

 • Vastupanuvõime tõus gripile ja teistele viirushaigustele
 • Vastupanuvõime kasv ja energiavarude suurenemine
 • Tähelepanu- ja kontsentratsioonivõime kasv
 • Emotsionaalse häälestatuse harmoniseerumine
 • Veresuhkru taseme regulatsioon
 • Allergiasümptomite vähenemine
 • Toitainete ainevahetuse kiirenemine
 • Söögiisu langus, väheneb tõmme kahjulike ainete suunas
 • Unetsükli normaliseerumine
 • Hormonalse tasakaalu taastumine
 • Immuunsuse tugevnemine
 • Toitainete imendumise paranemine
 • pH taseme normaliseerumine
 • Organismi mürkidest puhastumine
 • Positiivne mõju kilpnäärme tööle
 • Seedeprotsesside paranemine
 • Põletikuliste protsesside vähenemine
 • Liigeste liikuvuse paranemine
 • Kõikide organite funktsioonide paranemine
 • Elektrokeemilise tasakaalu taastumine
 • Kolesteroolitaseme normaliseerumine.
 • Naha, juuste ja küünte üldise seisukorra paranemine.

Manustamine: 5 tilka preparaati lisada 100 ml veele, lasta seista 10-20 minutit ja seejärel ära juua. 2-3x päevas.
Koostis: spetsiaalse ettevalmistusega vesi, humiin- ja fulvohapete kompleks, kelaatses* vormis makro-ja mikroelemendid.
*Kelaatumine on keemiline reaktsioon, mille tagajärjel tekivad kompleksühendid, mida nimetatakse kelaatideks. Kelaatumine toimub harilikult metalliiooni ja orgaanilise ühendi (mille üldnimetus on ligand) vahel, kusjuures viimane on metalliiooniga ühenduses vähemalt kahe sidemega. Kelaatumisel on tekkinud näiteks klorofüll, kus metalliiooniks on Mg2+.

MatrixSelen

MatrixSelen on loodud vene teadlaste poolt, spetsiaalselt töödeldud vee ja brasiilia pähklite kõrgtehnoloogilise töötlemise tulemusena. MatrixSelen on kõrge bioloogilise omastatavusega loodusliku kahevalentse seleeni allikaks.
1. MatrixSelen omab immuunomoduleerivat toimet ja suurendab organismi kaitsevõimekust.
2. Seleen kuulub türoksiin dejodinaasi – fermendi, mis aktiveerib kilpnäärme peahormooni (türoidne hormoon). Seleen parandab joodi omastatavust, mis on samuti kilpnäärme funktsioneerimisel väga oluliseks faktoriks. Seleen kaitseb kilpnääret vabade radikaalide kahjustuste eest ning seeläbi aitab kaasa hüpotüreoosi tekkeriski vähenemisele.
3. Seleenil on maksa rakke taastav omadus. Samuti aitab ta kaasa kõhunäärme taastumisele. Kuna tal on spieritust soodustav toime ning ta aitab sapikivide haiguse koral mineraalide ainevahetust reguleerida.
4. Seleeni kasutatakse meeste viljatuse ravis, kuna ta osaleb testosterooni sünteesis ja parandab sperma kvaliteeti.
5. Seleen on normaalse hormonaalse fooni hoidmiseks hädavajalik ning tema piisav olemasolu organismis võib isegi kliimaksit edasi lükata. Samuti on tal tähtis roll günekoloogiliste haiguste profülaktikas.
6. Сseleen ennetab rasedustoksikoosi teket ning kaitseb nii loodet kui ema paljude haiguste eest. Vastsündinule on väga oluline, et ta saaks rinnapiima kaudu piisavalt seleeni – see aitab lapsel mitmete haiguste eest hoiduda.
7. Seleen on antioksüdant, mis kaitseb rakumembraane ning seeläbi kaitstakse ka rakus olevad DNA-d kahjustuste eest. Seleen aitab kahjustunud rakkudel taastuda ning samuti on ta hädavajalik uute rakkude moodustumise protsessis ning kasvajate tekke ennetusprotsessides.
8. Seleen kaitseb südamelihast ja veresoonkonda kahjustuste eest, normaliseerib rakkude ainevahetust ning kolesterooli hulka veres. Ta aitab ennetada aterosklerootiliste naastude teket ning alandab hüpertoonia tekkeriski.
9. Seleen pärsib hallitusseente arengut ning hävitab nende mürgiseid maksa kahjustavaid elutegevusprodukte.
10. Seleenil on põletikuvastased omadused, tänu millele on on võimalik ennetada ja pidurdada selliste haiguste nagu artriit, koliit ja bronhiaalastma teket ning arengut.
11. Seleen on paljudele toksilistele raskemetallidele antagonistiks.
12. Seleen parandab rasvlahustuvate vitamiinide omastatavust.
13. Piisav seleenitagavara organismis aitab säilitada nooruslikkust – see on selle elutähtsa mikroelemendi kompleksmõju tulemus
Manustamine
Päevane annus 15–30 ml. Võib segada jookide sisse (alkohol välja arvatud).
Võib kasutada koos MatrixAnGel’iga: 0,5 vette lisada 12–15 MatrixAnGel ja 15–20 tilka MatrixSelen. Juua lonkshaaval kogu päeva vältel.

MatrixНеm – luuüdi., 30 ml.

Luuüdi on organismi vereloomesüsteemi üheks tähtsaimaks osaks, mis otseselt vastutab vere loome eest. Tal on peamine organ, mis tegeleb vanade vererakkude asendamisel uutega. Täiskasvanud inimesel moodustab luuüdi ca 5% kogu tema kehakaalust. Vere voolukiirus luudes on ainult 2 aeglasem kui ajus. Punane luuüdi on luudi verd tootvaks osaks.
Mitmeetapilise energoinformatsioonilise töötlemise läbi on vee struktuuridesse salvestatud luuüdi bioregulatoorsete valkude energoinformatsioonilise maatriksi sagedusspekter.

MatrixHem suurendab vereloome- ja immuunsüsteemide regeneratoorset võimekust ja võimalusi. Preparaat sobib kasutamiseks vere füsioloogilise regeneratsiooniprotsessi- ja vereloomevõimekuse taastamiseks mistahes patoloogiate korral, hemoblastoosid ja verevähk kaasa arvatud. Samuti on preparaat näidustatud halvaloomuliste kasvajate keemia- ning kiiritusravi foonil tekkiva müelosupressiooni korral. (müelosupressioon – kiiritus- ja keemiaravi ning ravi bioaktiivsete ainetega suruvad alati kas suuremal või vähemal määral alla luuüdi töövõimet. Vähi ravi mõjutab selektiivselt kiirelt arenevaid halvaloomulisi rakke ja kuna vereloome süsteem oma normaalses funktsionaalsuses on organiks, mis väga aktiivselt toodab rakke, siis on selge, et luuüdi selliste teraapiate korral saab kahjustatud. http://alloncology.com/enciclopedia/0/25/)

MatrixHem aitab taastada organismi antioksüdantset kaitsemehhanismi. Kõige võimsam antioksüdantne kaitsebarjäär on esindatud läbi erütrotsüütide, kuna nende ülesandeks organismis on ka hapniku transport.
Erütrotsüütides on olemas kõik võtmepositsioonidel olevad bioloogilised antioksüdandid ja ATP, kaasa arvatud ka bilirubiin, mis väga tugevalt kaitseb organismi oksüdatsiooniprotsesside vastu.
Erütrotsüütide võtme-antioksüdandiks on taastatud glutatioon, mis on kofermendiks methemoglobiini taastumisel funktsionaalseks hemoglobiiniks.
Erütrotsüüdid transpordivad hapnikku ja üheks kõige suuremaks hapnikutarbijaks on maks, mida igas minutis läbib 1,5 liitrit verd. Pooletunnine hapnikunälg tähendab hepatotsüütide mitokondritele fataalset lõppu.
Töötava luuüdi hulk sõltub inimese soost ja vanusest. Naistel on seda reeglina vähem, kui meestel. Aja jooksul asendub punane luuüdi rasvkoega.
MatrixHem:

 • Indutseerib tüvi- ja pooltüvirakkude poliferatsiooni ja diferentsiooni küpseteks luuüdi rakkudeks.
 • Omab aktiveerivat mõju kõikide vere elementide rakkude rakusisesele regeneratsioonivormile.
 • Omab reguleerivat ja harmoniseerivat mõju histogeneesile ja toetab hemoloogiliste organite ja kudede homeoöstaasile.
 • Suurendab organismi vastupanuvõimet erinevate patogeenide suhtes.
 • Tõstab organismi resistentsust infektsioonidesuhtes ja suurendab kasvajate vastast immuniteeti.
 • Pikendab rakkude jagunemistsüklit
 • Preparaat MatrixHem – see on inimese vereloomeorganite ja -kudede funktsionaalsuse taastamisele suunatud fokusseeritud ravi.

Lisaks, organismi regulatoorse potentsiaali tõstmiseks ja kiirenenud vananemisprotsessi aeglustamiseks on soovituslik kasutada ka teisi preparaate: MatrixThymon1, MatrixThymon2, MatrixSplenum, MatrixCerebrum2, MatrixCerebrum3
Preparaatide MatrixHem ja MatrixSplenum kasutussoovitused:

 • Kõik immuundefitsiitsed seisundid (mistahes ägedad ja kroonilised haigused)
 • Aneemia, kiiritus- ja kemoteraapia järgsed seisundid
 • Peale 40 – 50. eluaasta täitumist verehaiguste vältimise profülaktikaks

Annustamine:
MatrixHem alustada 5 tilka 3x päevas koos 1 supilusikatäie veega.
MatrixSplenum alustada 5 tilka 3x päevas koos 1 supilusikatäie veega.
MatrixThymon1 alustada 5 tilka 3x päevas koos 1 supilusikatäie veega.
MatrixHepar alustada 5 tilka 3x päevas koos 1 supilusikatäie veega.
MatrixSalutem alustada 5 tilka 3x päevas koos 1 supilusikatäie veega.
MatrixRelictum ¼ klaasi vee kohta 3-4 tilka 3 – 4 x päevas.
Sõltuvalt haiguse raskusastmest ja patsiendi vanusest, võib aja jooksul võib kõikide preparaatide koguseid suurendada.
Minimaalne tarvitamisaeg 3 – 6 kuud.

MatrixSplenum – põrn.

Põrna funktsioonid inimese organismis
Vereloome funktsioon
Loote arengu algetappidel tegeleb põrn trombotsüütide tootmisega. Sünni hetkel läheb see ülesanne luuüdile. Täiskasvanu eas toodab põrn monotsüüte ja lümfotsüüte. Selliselt vereloome protsessides osaledes on pärnal meie elus väga oluline roll. On huvitav fakt, et juhul kui luuüdi saab kahjustatud ja ta enam trombotsüüte ei tooda võtab selle ülesande koheselt enda kanda põrn.  обязанность.

Kaitsefunktsioon
Põrna üheks keskseks funktsiooniks võib julgelt pidada tegutsemist immuunsüsteemi ühe olulise osana. Põrna rakud hävitavad patogeenseid aineid ning seeläbi puhastatakse verd kahjulikest bakteritest ja viirustest ning nende elutegevusjääkidest. Põrn „oskab“ kinni püüda inimkehas leiduvaid võõraineid ning ta oskab sünteesida nende võõrainete vastaseid spetsiaalseid antikehasid.
Vere filtreerimine ja ainevahetus
Põrn filtreerib verd. Pidevalt tsirkuleerivaid vererakke kontrollides püüab põrn kinni ja väljutab mittekõlblikke erütrotsüüte. Filtratsioon toimub punases põrnapulbis  mis sisaldab venoosseid siinuseid (sinus venulares) ja Billroth cords (chordae splenicae).
Kaasaegsed uuringud on ära tõestanud ka selle, et põrn osaleb ainevahetusprotsessides, raua ainevahetus sealhulgas. Samuti osaleb ta valkude ainevahetuses, praktiliselt kõikide immuunoglobuliinide sünteesis ja albumiini ja globiini sünteesis. See organ on ka vere trombotsüüte säilitavaks reservuaariks.
Põrn suudab oma suurust varieerida väiksest suureks ja vastupidi. Selgitatakse seda sellega, et end suurendades tõmbab ta ebdasse teatud portsjoni verd ja kui tekib vajadus, siis laseb selle vere tagasi veresoonkonda – suure füüsilise koormuse korral peab keha suutma kompenseerida tekkivat hapnikudefitsiiti. Seega, kui pärast suurt füüsilist koormust tunnete vasaku roidekaare all äkilist valusööstu, mis niisama äkki kaob, ärge sattuge paanikasse – teie põrn vähendas oma suurust oma tavapärasele suurusele.
Hormonaalne funktsioon
Oma struktuuri ja selle tõttu, milliseid funktsioone põrn täidab, on põrna loetud ka endokriin-näärmeks, millel puuduvad näärmejuhad.  Algul teadlased eemaldusid sellest hüpoteesist ja seejärel naasesid selle juurde. Ollakse ka arvamusel, et tal on täita hormonaalne roll: ta reguleerib hormonaalselt luuüdi funktsioone.

Põrn on inimese organismis väga oluline organ. Märgates esmaseid häirivaid sümptomeid, mis väljenduvad valude ja ebamugavustundena vasaku roidekaare all, on soovitatav teha täisdiagnostika, sest selliste sümptomite regulaarne ilmnemine võib viidata haigusele.
MatrixHem и MatrixSplenum kasutamine:

 • Kõik immuundefitsiitsed seisundid (mistahes ägedad ja kroonilised haigused)
 • Aneemia, kiiritus- ja kemoteraapia järgsed seisundid
 • Peale 40 – 50. eluaasta täitumist verehaiguste vältimise profülaktikaks

Annustamine:

 • MatrixHem alustada 5 tilka 3x päevas koos 1 supilusikatäie veega.
 • MatrixSplenum alustada 5 tilka 3x päevas koos 1 supilusikatäie veega.
 • MatrixThymon1 alustada 5 tilka 3x päevas koos 1 supilusikatäie veega.
 • MatrixHepar alustada 5 tilka 3x päevas koos 1 supilusikatäie veega.
 • MatrixSalutem alustada 5 tilka 3x päevas koos 1 supilusikatäie veega.
 • MatrixRelictum ¼ klaasi vee kohta 3-4 tilka 3 – 4 x päevas.
 • Sõltuvalt haiguse raskusastmest ja patsiendi vanusest, võib aja jooksul võib kõikide preparaatide koguseid suurendada.
 • Minimaalne tarvitamisaeg 3 – 6 kuud.

MatrixAntivarix – varikoos, 100 ml.

MatrixAntivarix – unikaalne preparaat, mis ei ole üleüldiste arusaamade järgi  ravim, kuid millel on võimas bioloogiline aktiivsus ja millel puuduvad mistahes kahjustavad kõrvaltoimed. Preparaat koosneb spetsiaalselt ette valmistatud veest ning veele kantud informatsioonist, mis on võetud ravimtaimedelt pärinevatelt regulatoorsetelt peptiidi-valgu ühenditelt ja merevaikhappelt.
Varikoos – krooniline haigus mida iseloomustab veenivalendiku laienemine ning raskendatud venoosse vere äravool jalgadest. Jalgade veenid on varustatud eriliste, süvaveeni klappidega, mis lasevad verd läbi ainult ühes suunas (üles) ning ei lase verel jalgadesse koguneda. Kui veeniklappide töö on häiritud, võib veri hakata liikuma vastupidiselt ning põhjustab turseid ja verevoolu seiskumist või aeglustumist. .
Pärilikkus – inimestel, kellede sugulaste seas sama probleemi käes vaevlejaid on haigestumisrisk kõrgem. Seda selgitatakse läbi selle, et neil inimestel on kaasa sündinud nõrgad veeniseinad ja see on haiguse tekkimisel soodustavaks faktoriks.
Naised kannatavad varikoossete veenilaiendite tõttu 2 korda rohkem kui mehed. Pole välistatud, et seda põhjustab pikaajaline kõrgete kontsadega jalatsite kandmine. Samuti seletatakse ka hormonaalsete faktoritega – raseduse- ja menopausiga seotud hormonaalsed ümberhäälestused.
Ka vanusel on varikoosi tekkes oma roll. Haigus hakkab sagedamini arenema pärast 45. eluaastat, kuid samas pole mingit garantiid, et see probleem ei hakka nooremas eas arenema.
Väheliikuv ja istuv eluviis või töö, mis nõuab pikaajalist jalgadel seismist on selle haiguse arengut soodustavateks faktoriteks. Samuti võivad soodustavateks faktoriteks olla nii intensiivse füüsilise koormusega seotud tegevused kui ka rasvumine ja liigne kehakaal ning kroonilised maksahaigused nagu hepatiit ja tsirroos.
Jalaveenide ja arterite arteriovenoossed fistulid (артериовенозные свищи) võivad varikoosi teket põhjustada juba lapseeast alates.
MatrixAntivarix aitab probleemide teket ennetada!
KASUTAMINE
VÄLISPIDISELT! Piserda preparaati marlilapile või vatipadjakesele ja asetada niisutatud lapp probleemsele kohale. Kiire niiskuse kao vältimiseks ja preparaadi mõju pikendamiseks (põletikulise koha temperatuur on kõrgem) on soovitatav katta lapp kilega. Kasutada 2-3x päevas.

MatrixMammo – piimanäärmed, 100 ml.

MatrixMammo – profülaktiline vahend piimanäärmete normaalse funktsionaalsuse tagamiseks. Kujutab endast spetsiaalselt ette valmistatud vett, millele on kantud tervete piimanäärmete ja ravimtaimede kudede informatsioonilise maatriksi karakteristikud.
Naise rind – keeruka ehitusega organ, mille peamine ülesanne on luua optimaalsed tingimused peamiste füsioloogiliste funktsioonide  – piima moodustamine ja lapse toitmine – täitmiseks. Rind koosneb nahast, mille all põhimõtteliselt paiknebki nääre või õigem oleks öelda näärmeline kude – seesama organ, milles moodustub piim. See näärmeline kude kinnitub sidekoe abil rinnalihaste külge. Näärmelist kude ja tema osasid ümbritseb rasvkude.
Piimanäärmete haigused tekivad naistel sageli hormonaalse tasakaalu ja -nivoo häirumise tõttu. Rind on kogu reproduktiivsüsteemi väga sensitiivne osa, mis areneb just tänu hormoonidele. Hormoonide hulga muutus võib põhjustada muutuseid rinnanäärme koes. Piimanäärmete dishormonaalsed haigused klassifitseeruvad järgnevalt: mastopaatiad, günekomastiad, ja fibroadenoomid. Need haigused tekivad naistel, kui munasarjade või mõne teise hormoone tootva organi normaalne funktsioneerimine häirub, kas siis abordi-, põletiku- või mõne teise organi tööd häiriva probleemi tagajärjel. Ka reproduktiivsüsteemis peituvad infektsioonid võivad saada hormonaalsete patoloogiate põhjusteks.
Mistahes piimanäärmete funktsionaalse patoloogia korral  tuleks kasutada preparaati MatrixMammo.

Kasutamine.
5 tilka koos supilusikatäie veega 3 korda päevas, pidevalt, 3-9 kuu vältel.
Naistel, kellel on munasarjade düsfunktsioon, tuleb menstruaaltsükli 1-14 päeval kindlasti lisada MatrixOvarium (5-10 tilka 1x hommikul), MatrixMetra (5-10 tilka 1x hommikul), MatrixThyroidea (5-10 tilka 1x hommikul), MatrixCerebrum2 ( 2 pihustamist mõlemasse ninasõõrmesse hommikuti ja õhtuti ja MatrixSalutem (5 tilka keele alla). Enne järgmise preparaadi manustamist tuleks pidada 1-2 minutit pausi.
Soovitused:

 • Rinnale tehtud operatsioonide korral retsidiivide vältimise profülaktikaks ilma MatrixOvarium ja MatrixMetra kasutamiseta.
 • Kõik, kes läbivad või on läbinud kehavälise viljastamise protsesse.
 • Mistahes vanuses rinnanäärmete haiguste ennetamiseks.

MatrixOxynorm – hüpoksia profülaktika, 100 ml.

MatrixOxynorm – profülaktiline vahend, mis on suunatud suurendama neuronite vastupanuvõimet hüpoksiale ning parandama pea aju glükoosi- ja hapniku omastamisvõimet. Omab neuroprotektiivset efekti.
Hapnik on planeedil Maa toimiva elu üheks alustalaks. Ilma toiduta võib inimene elus püsida nädalaid, ilma veeta mõned päevad, kuid ilma hapnikuta peab ta vastu vaid paar minutit. Hapniku defitsiidi suhtes on tundlikud kõik organid ja koed, kuid kõige tundlikum neist on aju ja teda loetakse hüpoksia – kudede hapnikunälg -korral kriitiliseks organiks.  Ilma, et tekiks ajukudede funktsionaalset häiret, peab aju vastu vaid 4 sekundilisele ägedale hüpoksiale. 8-12 sekundit pärast, peale verevoolu lakkamist, kaotab inimene teadvuse, 20-30 sekundi möödudes kaob ajukoore aktiivsus ja inimene langeb koomasse. Kui verevarustus ei taastu 4-5 minutiga siis aju sureb.
Aju on kõige suurem hapnikutarvitaja organismis ja on kõige esimene, kes hapniku defitsiidi korral kõige rohkem kannatab. Peaaju hüpoksia ei ole eraldiseisev haigus. See on patoloogiline seisund, mida võivad põhjustada väga paljud nii seesmised kui ka välised faktorid. Hüpoksia tekib kudede mittepiisavast hapnikuga varustatusest või sellest, et ajurakud ise ei suuda hapnikku utiliseerida.
Tekkepõhjusest sõltuvalt loetakse hüpoksiat:

 • Eksogeenne – hapnikunälg, mis tekib kui ümbritsevas keskkonnas on hapnikusisaldus langenud.
 • Respiratoorne (hingamine)
 • Tsirkulatoorne (südame-veresoonkond)
 • Heemiline (veri)
 • Koeline

Vastavalt hüpoksia arengule jaotub see probleem omakorda:
välkhüpoksia – tekib mõne sekundi jooksul, näiteks verevool hingamiskeskusse;
äge hüpoksia – tekib mõne tunni jooksul, näiteks mürgistused;
krooniline – tekib pikaajalise protsessina, näiteks krooniline südamepuudulikkus. Tserebraalne ateroskleroos, distsirkulatoorne entsefalopaatia ning paljud teised haigused ja patoloogiad.
Selleks, et vältida kroonilise hüpoksia teket, kasutage innovaatilist preparaati MatrixOxynorm.
Kasutamine
12-15 tilka MatrixOxynorm koos  50-70  ml veega, 2 korda päevas, 2-3 kuu vältel.

 

MatrixRelax 100ml

Profülaktiline vahend, mis on mõeldud neurooside, pingeseisundite, rahutuse, ärevusseisundite, unehäirete ja erinevas etioloogias neuroloogiliste liikumisärrituste ja teiste piiriseisundite puhul.
Kombineerituna on preparaati hea kasutada hüpertooniatõve varastes staadiumites, südame-veresoonkonna neurooside, klimakteerse sündroomi ja ärritunud soole sündroomi korral.
Efekt ilmneb aja jooksul, keskeltläbi 6-12 päeva möödudes.

Kaasaegne elu on igal sammul ebameeldivustega täidetud – kõrgendatud nõudmised mistahes elualal; alaline enese tõestamine; konfliktid tööl ja kodus jne. Paljudele inimestele on saanud stress niivõrd igapäevaseks, et on muutunud juba elustiiliks. Stress pole mitte alati kahjustav. Väikeste doosidena võib ta inimest motiveerida tegema mida iganes. Kui inimene aga töötab pidevas avariirežiimis, peavad keha ja mõistus selle eest lõivu maksma. Pidevad ülekoormused provotseerivad neurooside teket.

Neuroos – psüühhilise päritoluga kõrgema närvisüsteemi funktsionaalne häire. Närvisüsteemi häired väljendavad end läbi: pingepeavalude, hüpertensia, pearingluste, liikumisel kaasnevate ebastabiilsuse tundega, tremorite (värinad, vappumised), võpatuste, paresteesia ja lihastõmbluste. Unehäirete all kannatab 40% neuroosihaigetest .

Südame-veresoonkonna neurootiline düsfunktsiooniga võivad kaasneda: ebamugavustunne südame piirkonnas, arteriaalne hüpertensia või -hüpotoonia, rütmihäired (ekstratsüstolid, tahhükardia), kardialgia, pseudokoronaarpuudulikkuse sündroom, Raynaud sündroom. Hingamishäireid, mille kaasnemist neuroosi korral täheldatakse, iseloomustavad: õhupuudus, klomp kurgus või poomistunne, neurootiline luksumine ja -haigutamine, lämbumishirm, kujuteldav hingamisatomaatsuse kaotamine.

Seedesüsteem: suu kuivamine, iiveldus, isu langus, söögiisu tõus, oksendamine, kõrvetised, meteorism, diaröa, kõhukinnisus.

Kuse-suguorgansüsteem: tsüstalgia, sage urineerimine, kihelus- või valutunne suguelundites, enurees, frigiidsus, libiido langus, meestel enneaegne seemnepurse. Termoregulatsiooni häired tekitavad perioodilisi külmavärinaid, hüperhüdroosi, subfebriliteeti. Neuroosi korral võivad tekkida ka dermatoloogilised probleemid – nõgestõvele sarnased lööbed, psoriaas, atoopiline dermatiit.

Tüüpiliseks sümptomiks neurooside korral on suurenenud väsimustunne nii psüühilises- ja füüsiline sfääris. Väga sageli kaasneb häiresündroom – pidev ebameeldivate sündmuste ootus või ohutunne.

Jaga sotsiaalmeedias

Tagasi